Blog

 • 09/02 LENORA Kernoverleg
  Bespreken van de reacties op onze uiteenzetting “CitizenScience” over aanzet tot geluids- en fijnstofmetingen in o.a. de Noordrand, brainstormen over het traject zoals wij er verder mee vorm aan willen geven, inhoudelijk voorbereiden op het startmoment met de UA in het kader van het project “Community Service Learning (CSL)”, …
 • 08/02 CPOV WB Reacties Ambitienota
  Zowel GruunRant als LENORA werden als stakeholders gevraagd om op deze werkbank hun visie over enkele door hen aangebrachte punten verder te verduidelijken. Voor GruunRant bracht Paul Lermytte de terechte bezorgdheid dat de voorgestelde ambitienota veel te veel de nadruk legt op het creëren van meer en meer infrastructuur en …
 • 07/02 LENORA Voorbereiding presentatie “CitizenScience”
  Nog snel overleg i.v.m. de presentatie die we dinsdag 08/02 geven op de werkbank van het CPOV. GruunRant en LENORA werden als stakeholders gevraagd om hun visie over enkele door hen aangebrachte punten verder te verduidelijken.
 • 19/01 LENORA Kernoverleg
  Nabespreking van onze vergaderingen met de beleidsmensen van PoA en PSA naar aanleiding van onze bezwaarschriften in het kader van de vergunningsaanvragen voor de Europaterminal & PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2. Ook verder brainstormen over de komende werkbank(en) van het CPOV met zijn voorgestelde draft-ambitienota. Een ambitienota die het ontbreekt …
 • 12/01 PoA Overleg i.v.m. PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2
  LENORA diende 13 december ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021020238 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de uitbreiding van loswal K913 door PSA Antwerp. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen en verantwoordelijken van PSA in gesprek gegaan. Het …
 • 10/01 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merskem BIS
  Update van de startnota die 15/12 boven de doopvont gehouden werd. Meer in detail uitwerken van gebiedsbegrenzing, redenen projectopstart, verdere projectuitwerking, … om de groene zones rond/van Ekeren en Merksem met elkaar in verbinding te brengen. En dit o.a. door middel van het betrekken en motiveren van de plaatselijke inwoners …
 • 03/01 Nx(Plus) CPOV-overleg
  Overleg met andere stakeholders (burgerwegingen NixNx & NxPlus, Boerenbond, betrokken inwoners) i.v.m. de draft van ambitienota CPOV met eenzelfde inschatting als die waarmee wij 2021 afgesloten hebben : veel aandacht voor een door sommigen gewenste aanleg van een Nx (dwars door de polders) & weinig aandacht voor leefbaarheid 🙁
 • HET BESTE VOOR 2022 !!!
 • 29/12 LENORA Kernoverleg RHT/CPOV-Bezwaar
  De koppen bijeen voor het schrijven van een bezwaar n.a.v. de voorstelling van draft van ambitienota in het kader van het Complex Project Oostelijke Verbinding (CPOV). Een ambitienota waarin het bulkt van infrastructurele ingrepen en quick-wins om het (vracht)verkeer te dienen, maar waar het ontbreekt aan visie om de broodnodige …
 • 22/12 2eSpoor Overleg met Kabinet
  Overleg tussen stakeholders (particulieren, burgerbewegingen, juristen) en vertegenwoordigers van het betrokken federaal kabinet … op zoek naar realisme om het voor de betrokken buurt (en bij uitbreiding heel Ekeren) verstikkende dossier. Wordt vervolgd.
 • 21/12 CPECA WB Natuurcompensaties
  Wederom overleg over de voorziene natuurcompensaties en voor Rechteroever blijft het wederom wachten op een coördinator om gesprekken en overleg met betrokken stakeholders op te starten … Gaat dit er eigenlijk wel van komen of gaat de leefbaarheid, het milieu & de biodiversiteit op Rechteroever te grabbel gegooid worden?!? We …
 • 20/12 POA Overleg i.v.m. Europaterminal
  LENORA diende 27 oktober ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021045048 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de Europaterminal. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen in gesprek gegaan. Het was een open en constructief gesprek over o.a. ECA, Logistiek …
 • 17/12 2eSpoor Overleg burgerbewegingen
  Naar aanleiding van het toekennen van de vergunning voor het Infrabel-project “Oude Landen” hebben een aantal stakeholders (particulieren, burgerbewegingen, juristen) overleg gehad over hoe verder te handelen. Dossier opstellen en naar Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan dus!
 • 15/12 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merksem
  Initiatief van GruunRant : het GruunRUP Ekeren-Merksem om in dit stukje van onze Noordrand de gewenste en nodige groene verbindingen/corridors te realiseren tussen de verschillende groene en biologisch waardevolle gebieden.
 • 09/12 CPECA Actorenoverleg Najaar 2021
  Evaluatie van o.a. natuurcompensaties, nautische aspecten, landbouweffectenrapport en mobiliteit. Nog veel vragen aangaande reële compensaties, mogelijkheden voor binnenscheepvaart, haalbaarheid van gewenste modal-shift, …
 • 08/12 LENORA Kernoverleg
  Koppen bijeen en overleg i.v.m. UA-project, CP Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen, CP Oostelijke Verbinding, WB Radicaal HavenTracé, 2e Tijsmanstunnel, … We zullen (nog) eens serieus in de pen gaan kruipen i.v.m. de voorgestelde draft van ambitienota voor het CPOV 🙂
 • 30/11 RHT Overkoepelende Werkbank
  Vandaag was het na lange tijd nog eens een overkoepelende werkbank Radicaal Haventracé (waaronder het CPOV valt). Verschillende sprekers gaven een stand van zaken i.v.m. … het project E34 West – herinrichting van de verkeersknoop tussen Beverentunnel en Liefkenshoektunnel. het project 2e Tijsmanstunnel – aan te leggen naast de originele …
 • 24/11 RIVM SLA Participatie-sessie
  Heel interessante webinar georganiseerd door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met als onderwerp “Citizen Science en het meten van Luchtkwaliteit”. Op deze avond werden ervaringen, tips & tric’s, weetjes, … uitgewisseld tussen ambtenaren & burger(wetenschapper)s die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een participatie/citizen-science-project voor het meten van …
 • 17/11 LENORA Kernoverleg
  Verder aan de slag i.v.m. … het CPOV : extra “ambities” om de leefbaarheid te (laten) bewaken – we zijn er zeker nog niet. F12 fietsostrade : goed voor de modal-shift maar daarom niet overal goed voor het groen (?) – moeilijk evenwicht. CPECA & Europaterminal : dossier(s) goed op …
 • 05/11 UA ‘Community Service Learning’ CSL
  Samen met andere burgerbewegingen en sociaal bekommerde organisaties werd ook LENORA door de Universiteit Antwerpen uitgenodigd voor een inleidend gesprek in het kader van ‘Community Service Learning’ CSL. Bedoeling was om met elkaar kennis te maken en is om op korte termijn een samenwerking op te starten. Hierin zullen studenten …
 • 20/10 LENORA Kernoverleg
  We komen stilaan uit onze zomer”slaap” met een periode zonder vergaderingen waarbij we de tijd hebben genomen om dossiers verder voor te bereiden 🙂 De werkbanken over A12-Nx-A102 hebben onze volle aandacht en we gaan er weer voluit voor gaan want verbetering van de leefbaarheid in de Noordrand is voor …
 • 11/10 CPOV WB Klimaatbossengordel
  Webinar over de “klimaatbossengordel” binnen het Complex Project Oostelijke Verbinding (= onderdeel van de WB Radicaal Haventracé). Inhoudelijk overdonderende werkbank met veel informatie over (her en der) plaatselijke projecten/probleemgebieden i.v.m. het milieu en de biodiversiteit die opgelost zouden moeten geraken … maar geen aaneensluitend en overkoepelend geheel en verhaal 🙁 …
 • 28/09 CPECA Actorenoverleg Najaar 2021
  Webinar over de stand van zaken van het ECA met weer veel aandacht voor de toekomstige verwezenlijkingen en (mogelijke) problematieken aangaande containerafhandeling, trafiek, milieu & biodiversiteit, …op Linkeroever. Voor Rechteroever blijft het wachten op een coördinator om gesprekken en overleg met betrokken stakeholders op te starten … Gaat dit er …
 • Steun LENORA via TROOPER
  Sinds kort kan je LENORA ook financieel steunen via het aankoopplatform TROOPER Klik op onderstaande link voor meer info – Gewoon doen 🙂 Steun LENORA via TROOPER
 • 12/08 & 09/09 LENORA Kernoverleg (Webinar)
  Beide kernoverleg zijn niet doorgegaan want er heeft niet echt iets bewogen …
 • 08/07 LENORA Kernoverleg (Webinar)
  We gaan zelf ook “stillekesaan” in zomerreces, maar toch nog even de koppen bijeen 🙂
 • 06/07 “OGV Oude Landen” BUURT infomoment
  Infomoment met sprekers van Red De Hoekakker, Red De Voorkempen en de eigen getroffen buurt … nagels met koppen i.v.m. de zware gevolgen en impact op vlak van leefbaarheid voor de directe buurt en bij uitbreiding voor heel Ekeren. Gaat de politiek (in Ekeren) zijn inwoners steunen of gaan ze …
 • 28/06 CPOV DWB A12 Noord (Webinar)
  Werkbank over de A12 Noord (van verkeerswisselaar R1/A12/E19 tot aan Nederlandse grens) … bespreking en overleg i.v.m. … Aanleg Logistiek Park Schijns (LPS) : Is dit nog nodig voor de haven van Antwerpen want de interesse is daar blijkbaar wat weggeëbd? Aansluiting LPS op A12 : Gaat er een grote …
 • 24/06 “OGV Oude Landen” INFRABEL Informatievergadering
  Informatievergadering door INFRABEL i.v.m. 24/06/21 : “OngelijkGrondse Verbinding Oude Landen” … oude wijn in nieuwe zakken met hier en daar wat cosmetica om de getroffen buurtbewoners mild te stemmen 🙁 🙁 🙁 NIET overtuigend!
 • 24/06 CPOV DWB Nx (Webinar)
  Werkbank over de gewenste Nx … bespreking en overleg i.v.m. … Noodzakelijkheid : Is de Nx nu echt wel nodig of niet? Alternatieven : Kan er niet beter geïnvesteerd worden in de uitbouw van reeds bestaande verbindingen? Trajectkeuze : Vlak tegen Waterstraat of op afstand? Aansluiting op A12 : Aanleg …