Blog

 • 01/02 DNR Werkatelier A12
 • Het beste voor 2023 !!
 • 07/11 CPECA WB Onderzoeksresultaten
  Webinar over de onderzoeksresultaten (o.a. natuurcompensaties) van de betrokken zones op Linkeroever. Hier hebben we vernomen dat er in het voorjaar van 2024 ?! eindelijk !? gekeken gaat worden naar natuurcompensaties op Rechteroever.
 • 19/10 A-R-S Horta-avond (Antwerpen)
  Burgerbewegingen Ademloos, Ringland & stRaten-generaal hielden weer hun Horta-avond. Informatief i.v.m. de plannen voor extra overkappingen van de ring rond Antwerpen (blijft minimaal voor omgeving Luchtbal), opwaardering van het tramnet (wordt wel tijd, ondanks de “medewerking” van ons stadsbestuur), metingen uitgevoerd door “Recht op Lucht” en de blijkbaar ook in …
 • 13/10 LENORA Kernoverleg (Noordrand)
  Nabeschouwingen bij onze repliek op de AlternatievenOnderzoeksNota (AON) van het CPOV / “De Nieuwe Rand”. Lees hieronder onze input …
 • 07/10 POAB+PSA Infomoment EuropaTerminal (Berendrecht)
  Geen geweldig grote opkomst van slechts +/- 25 belangstellenden, na de uiteenzetting kregen zij de kans om vragen te stellen. Belangrijk was o.a. onze vraag naar duidelijke communicatie en een meldpunt gedurende de werken. Er zijn immers 3 grote heiwerken voor projecten gepland op korte termijn, namelijk de Europaterminal + …
 • 20/09 CPOV AON Infoavond Stabroek
  Grote belangstelling in Stabroek voor de presentatie van “de Nieuwe Rand” 178 mensen kwamen dinsdagavond in zaal Jos (Stabroek) kijken wat de Vlaamse overheid in petto heeft voor een betere mobiliteit in de Noordrand van Antwerpen. Het studiebureau SWECO stelde zijn plannen voor i.v.m. welke alternatieven er onderzocht zullen worden …
 • 19/09 GroenKruis Projectgroep Bospolder-OudeLanden
  Hoe kan natuurgebied Bospolder via de Transcontinentaalbrug en Rozemaai Park verbonden worden met natuurgebied Oude Landen? Overleg tussen verschillende partijen (Provincie Antwerpen, Havenbedrijf, Natuurpunt, Stad Antwerpen, Gruunrant, Antea, LENORA? …) waarbij de eerder gemaakte voorstellen (komende uit de vergadering d.d. 28/06) nu concreter / praktischer besproken werden. Aandachtspunten: Hoe zacht/hard …
 • 18/08 LENORA Kernoverleg
  We hebben de afgelopen maanden zeker niet stil gezeten, spijtig genoeg ontbrak ons de tijd om de “digitale feedback” up-to-date te houden. Ons laatste maandelijks kernoverleg van augustus ging volledig over onze standpunten en opmerkingen na de werkbank CPOV Voorstel van Alternatieve Onderzoeksnota (AON). Wordt vervolgd … 🙂
 • Maart-Juli/2022 UA-CLS Samenwerking
  In februari ’22 startte onze samenwerking met vier laatstejaarsstudenten “Stedenbouw en Ruimtelijke Planning” aan de Universiteit van Antwerpen in het kader van het opleidingsonderdeel “Community Service Learning (CSL)”. Gedurende enkele maanden analyseerden de studenten onze website en andere kanalen, waarna we samen onze (kern)boodschap herdefinieerden, onze website in een gloednieuw …
 • 09/02 LENORA Kernoverleg
  Bespreken van de reacties op onze uiteenzetting “CitizenScience” over aanzet tot geluids- en fijnstofmetingen in o.a. de Noordrand, brainstormen over het traject zoals wij er verder mee vorm aan willen geven, inhoudelijk voorbereiden op het startmoment met de UA in het kader van het project “Community Service Learning (CSL)”, …
 • 08/02 CPOV WB Reacties Ambitienota
  Zowel GruunRant als LENORA werden als stakeholders gevraagd om op deze werkbank hun visie over enkele door hen aangebrachte punten verder te verduidelijken. Voor GruunRant bracht Paul Lermytte de terechte bezorgdheid dat de voorgestelde ambitienota veel te veel de nadruk legt op het creëren van meer en meer infrastructuur en …
 • 07/02 LENORA Voorbereiding presentatie “CitizenScience”
  Nog snel overleg i.v.m. de presentatie die we dinsdag 08/02 geven op de werkbank van het CPOV. GruunRant en LENORA werden als stakeholders gevraagd om hun visie over enkele door hen aangebrachte punten verder te verduidelijken.
 • 19/01 LENORA Kernoverleg
  Nabespreking van onze vergaderingen met de beleidsmensen van PoA en PSA naar aanleiding van onze bezwaarschriften in het kader van de vergunningsaanvragen voor de Europaterminal & PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2. Ook verder brainstormen over de komende werkbank(en) van het CPOV met zijn voorgestelde draft-ambitienota. Een ambitienota die het ontbreekt …
 • 12/01 PoA Overleg i.v.m. PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2
  LENORA diende 13 december ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021020238 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de uitbreiding van loswal K913 door PSA Antwerp. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen en verantwoordelijken van PSA in gesprek gegaan. Het …
 • 10/01 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merskem BIS
  Update van de startnota die 15/12 boven de doopvont gehouden werd. Meer in detail uitwerken van gebiedsbegrenzing, redenen projectopstart, verdere projectuitwerking, … om de groene zones rond/van Ekeren en Merksem met elkaar in verbinding te brengen. En dit o.a. door middel van het betrekken en motiveren van de plaatselijke inwoners …
 • 03/01 Nx(Plus) CPOV-overleg
  Overleg met andere stakeholders (burgerwegingen NixNx & NxPlus, Boerenbond, betrokken inwoners) i.v.m. de draft van ambitienota CPOV met eenzelfde inschatting als die waarmee wij 2021 afgesloten hebben : veel aandacht voor een door sommigen gewenste aanleg van een Nx (dwars door de polders) & weinig aandacht voor leefbaarheid 🙁
 • HET BESTE VOOR 2022 !!!
 • 29/12 LENORA Kernoverleg RHT/CPOV-Bezwaar
  De koppen bijeen voor het schrijven van een bezwaar n.a.v. de voorstelling van draft van ambitienota in het kader van het Complex Project Oostelijke Verbinding (CPOV). Een ambitienota waarin het bulkt van infrastructurele ingrepen en quick-wins om het (vracht)verkeer te dienen, maar waar het ontbreekt aan visie om de broodnodige …
 • 22/12 2eSpoor Overleg met Kabinet
  Overleg tussen stakeholders (particulieren, burgerbewegingen, juristen) en vertegenwoordigers van het betrokken federaal kabinet … op zoek naar realisme om het voor de betrokken buurt (en bij uitbreiding heel Ekeren) verstikkende dossier. Wordt vervolgd.
 • 21/12 CPECA WB Natuurcompensaties
  Wederom overleg over de voorziene natuurcompensaties en voor Rechteroever blijft het wederom wachten op een coördinator om gesprekken en overleg met betrokken stakeholders op te starten … Gaat dit er eigenlijk wel van komen of gaat de leefbaarheid, het milieu & de biodiversiteit op Rechteroever te grabbel gegooid worden?!? We …
 • 20/12 POA Overleg i.v.m. Europaterminal
  LENORA diende 27 oktober ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021045048 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de Europaterminal. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen in gesprek gegaan. Het was een open en constructief gesprek over o.a. ECA, Logistiek …
 • 17/12 2eSpoor Overleg burgerbewegingen
  Naar aanleiding van het toekennen van de vergunning voor het Infrabel-project “Oude Landen” hebben een aantal stakeholders (particulieren, burgerbewegingen, juristen) overleg gehad over hoe verder te handelen. Dossier opstellen en naar Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan dus!
 • 15/12 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merksem
  Initiatief van GruunRant : het GruunRUP Ekeren-Merksem om in dit stukje van onze Noordrand de gewenste en nodige groene verbindingen/corridors te realiseren tussen de verschillende groene en biologisch waardevolle gebieden.
 • 09/12 CPECA Actorenoverleg Najaar 2021
  Evaluatie van o.a. natuurcompensaties, nautische aspecten, landbouweffectenrapport en mobiliteit. Nog veel vragen aangaande reële compensaties, mogelijkheden voor binnenscheepvaart, haalbaarheid van gewenste modal-shift, …
 • 08/12 LENORA Kernoverleg
  Koppen bijeen en overleg i.v.m. UA-project, CP Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen, CP Oostelijke Verbinding, WB Radicaal HavenTracé, 2e Tijsmanstunnel, … We zullen (nog) eens serieus in de pen gaan kruipen i.v.m. de voorgestelde draft van ambitienota voor het CPOV 🙂
 • 30/11 RHT Overkoepelende Werkbank
  Vandaag was het na lange tijd nog eens een overkoepelende werkbank Radicaal Haventracé (waaronder het CPOV valt). Verschillende sprekers gaven een stand van zaken i.v.m. … het project E34 West – herinrichting van de verkeersknoop tussen Beverentunnel en Liefkenshoektunnel. het project 2e Tijsmanstunnel – aan te leggen naast de originele …
 • 24/11 RIVM SLA Participatie-sessie
  Heel interessante webinar georganiseerd door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met als onderwerp “Citizen Science en het meten van Luchtkwaliteit”. Op deze avond werden ervaringen, tips & tric’s, weetjes, … uitgewisseld tussen ambtenaren & burger(wetenschapper)s die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een participatie/citizen-science-project voor het meten van …
 • 17/11 LENORA Kernoverleg
  Verder aan de slag i.v.m. … het CPOV : extra “ambities” om de leefbaarheid te (laten) bewaken – we zijn er zeker nog niet. F12 fietsostrade : goed voor de modal-shift maar daarom niet overal goed voor het groen (?) – moeilijk evenwicht. CPECA & Europaterminal : dossier(s) goed op …
 • 05/11 UA ‘Community Service Learning’ CSL
  Samen met andere burgerbewegingen en sociaal bekommerde organisaties werd ook LENORA door de Universiteit Antwerpen uitgenodigd voor een inleidend gesprek in het kader van ‘Community Service Learning’ CSL. Bedoeling was om met elkaar kennis te maken en is om op korte termijn een samenwerking op te starten. Hierin zullen studenten …