06/07 “Buurt”-INFOMOMENT “Oude Landen”

😲Spoorproject “Oude landen” ontspoort nogmaals

👎 Voor de buurt wordt het “genieten” 🤯 van treinen & bermen 😡

Op 06 juli INFOMOMENT met sprekers van Red De Hoekakker, Red De Voorkempen en de eigen getroffen buurt
Om 19.30u in zaal NOBELE DONK, Prinshoeveweg 21, Ekeren > inschrijven via mail aan OGKruising@gmail.com
of digitaal volgen via www.Hoekakker.be via deze link in uw browser
https://www.youtube.com/channel/UCwPS-YGoNfnFcOIR2kmuVeg

Meer info op https://www.facebook.com/groups/RedDeHoekakker

12/05 LENORA Kernoverleg

Weer eens kernoverleg 🙂 en bijeen brengen van onze ambities, opmerkingen, vragen, …voor de deelwerkbanken A12 en Logistiek Park Schijns en Nx. We gaan goed voorbereid naar de volgende werkbanken van het CPOV !!!

11/05 CPOV DWB A102 Noord

Voor het traject A102 Noord : zone t.h.v. Albertkanaal – zone t.h.v. Luithagen incl. verkeerswisselaar R1 / E19 / A12 / (eventueel nog aan te leggen) A102 brachten wij vanuit LENORA o.a. volgende zaken aan :

 • Gaat een A102 niet contraproductief zijn met de algemene doelstellingen van de beoogde Modal-Shift? Optimaliseren van verkeersstromen door aanleg van extra verkeerscapaciteit(en) gaat immers (enkel) extra (vracht)autoverkeer aantrekken.
 • Er mag geen twijfel over bestaan i.v.m. maximaal rekening houden met leefbaarheid! In de eerdere werkbanken van o.a. het Radicaal Haventracé is steeds mee de nadruk gelegd op het aangrijpen van alle kansen voor het optimaliseren & verbeteren van de leefomgeving (geluidsoverlast, lucht fijnstof, waterhuishouding, …).
 • De omgeving van Merksem gaat door de aansluiting op de verkeerswisselaar R1 / E19 / A12 een zeer onaangename plek om wonen worden. Gaat de uitstoot aan geluid, fijnstof, … aan de tunnelmond t.h.v. Merksem geen aanslag zijn op de ecologische waarden van de directe leef- en biologische omgeving?
 • Aandrang om te starten met nulmetingen en voldoende budget te geven zodat deze metingen kunnen blijven lopen tot ruim na de realisatie van het project.
 • Waarom (indien hij daadwerkelijk nodig is ?) de A102 niet onder het verkeersknooppunt A12-R1-E19 doorboren (bv. op niveau -1) & richting Nederland ondergronds laten doorlopen onder het huidige traject van de A12 (we zijn toch aan het boren) en pas voorbij de Edisonwijk boven laten komen? “TRAJECT A”
 • Voorstel om het op- en afrittencomplex Luithagen compacter uit te voeren of zelfs gewoon af te breken dit samenlopend met “TRAJECT A”.
 • Voorstel om de Transcontinentaalbrug (en brede omgeving naast zijn brughellingen) waar mogelijk te ontharden t.b.v. het creëren van een groencorridor om zo het Natuurgebied Bospolder rechtstreeks te verbinden met o.a. Rozemaaipark en Oude Landen.
 • De nieuwe zorgcampus Sint-Jozef (Heder) aan de wijk Rozemaai zal (medisch zeer) kwetsbare jongeren huisvesten en begeleiden. Maximale afscherming tegen geluid & fijnstof & … komende van de A12 is hier een “conditio sine qua non”. Zeker a.g.v. de geplande toename van het (vracht)autoverkeer op de A12.
 • Uitvoeren van de aanbevelingen van de Antea-studie “Rozemaai – Havanastraat Geluids- en luchtstudie” (Identificatienummer: 182676/par) met (eventueel) doortrekken van de aanbevelingen tot voorbij de wijk Edison. Hierdoor alle zuidwestelijke (rand)wijken van Ekeren en bij uitbreiding het centrum van Ekeren zelf afschermen van de komende toename aan geluidsoverlast a.g.v. de geplande toename van het (vracht)autoverkeer op de A12.
 • Invoeren van kilometerheffing t.b.v. motiveren van de (vracht)autobestuurder om over te stappen naar alternatieve modi en zo de Modal-Shift mee tot een succes te maken.
 • Invoeren van snelheidsbeperking 70km/h op het traject vanaf de R1 tot voorbij de Edisonwijk met bewaking en sanctionering door een degelijke trajectcontrole, gelijkaardig zoals gevraagd wordt voor de hele R1. Alle inwoners van Antwerpen zijn immers gelijk, of vergissen wij ons daarin?

Info i.v.m. CPOV – Complex Project Oostelijke Verbinding INDELING

http://www.lenora.be/cpov-complex-project-oostelijke-verbinding-indeling/

Voorstel “TRAJECT A”

06/05 CPOV DWB A102 Zuid

Voor het traject A102 Zuid : Rondpunt van Wommelgem – zone t.h.v. Albertkanaal brachten wij vanuit LENORA o.a. volgende zaken aan :

 • Gaat een A102 niet contraproductief zijn met de algemene doelstellingen van de beoogde Modal-Shift? Optimaliseren van verkeersstromen door aanleg van extra verkeerscapaciteit(en) gaat immers (enkel) extra (vracht)autoverkeer aantrekken.
 • Een volledig complex van en A102 en Leidingstraat en 2e spoor naast elkaar aangelegd, gaat wel een zeer brede aanslag zijn op de ruimtelijke groene ordening. De A102 moet maximaal geboord worden t.b.v. natuurbehoud want een “Cut & Cover” is een te grote aanslag op de groene (recreatie)ruimte.
 • De A102 was in het Toekomstverbond voorzien voor doorgaand verkeer. Waarom dan nu opties lanceren om tussentijdse op-/afritten te voorzien?
 • Er mag geen twijfel over bestaan i.v.m. maximaal rekening houden met leefbaarheid! In de eerdere werkbanken van o.a. het Radicaal Haventracé is steeds mee de nadruk gelegd op het aangrijpen van alle kansen voor het optimaliseren & verbeteren van de leefomgeving (geluidsoverlast, lucht fijnstof, waterhuishouding, …).
 • De omgeving van het Rondpunt van Wommelgem gaat door de aansluiting van een bovengrondse A102 een zeer onaangename plek om wonen worden.
 • Aandrang om te starten met nulmetingen en voldoende budget te geven zodat deze metingen kunnen blijven lopen tot ruim na de realisatie van het project.

Info i.v.m. CPOV – Complex Project Oostelijke Verbinding INDELING

http://www.lenora.be/cpov-complex-project-oostelijke-verbinding-indeling/

CPOV – Complex Project Oostelijke Verbinding INDELING

Binnen het CPOV Complex Project Oostelijke Verbinding werd de volledige “werkzone” ingedeeld in verschillende deelgebieden waar telkens in de eigen deelwerkbanken de daar aangebrachte opmerkingen, vragen, ambities, bezorgdheden, … serieus besproken, bestudeerd, beoordeeld, … gaan worden.

• A102 Zuid : Rondpunt van Wommelgem – Zone t.h.v. Albertkanaal
• A102 Noord : Zone t.h.v. Albertkanaal – Zone t.h.v. Luithagen incl. verkeerswisselaar R1 / E19 / A12 / (eventueel nog aan te leggen) A102
• E313 Oost : Rondpunt van Wommelgem – Zone t.h.v. verkeerswisselaar E313 / E34 (t.h.v. Ranst)
• E313 West : R1 (ring rond Antwerpen) – Rondpunt van Wommelgem
• A12 Noord : Zone A12 t.h.v. Ekeren – Grens met Nederland
• Nx : Traject Logistiek park Schijns (LP) – Hoge Weg

Op voorhand moet telkens een inleidend filmpje bekeken worden waarin het deelgebied toegelicht wordt. De webinars zelf beginnen met een (korte “technische”) inleiding waarna de stakeholders in groepjes ingedeeld worden. Per groep kunnen zij dan op een digitale muurkrant per item (bv. Modal-Shift, leefkwaliteit, trajectverloop, …) hun bezorgdheden, opmerkingen, ambities, … aanbrengen. Als afsluiter worden de verschillende items overlopen en kort besproken waarbij alle opmerkingen maximaal mee op de muurkrant genoteerd worden. Nadien gaan alle notities gebundeld worden om per deelgebied een geheel te vormen.

08/04 LENORA Kernoverleg

Overleg & brainstorming over de afgelopen werkbanken die we gevolgd hebben en hoe we ons verder gaan positioneren binnen de wekbanken van het Complex Project Oostelijke Verbinding (Radicaal Haventracé).

06/04 GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Webinar over het GRUP dat als doel heeft om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld ondergronds kunnen worden aangelegd voor transport van (gevaarlijke) vloeistoffen en gassen.

Het eerste gedeelte was een inleiding over het waarom en hoe van het Gewestelijke Ruimtelijk UitvoeringsPlan, van de drie alternatieve trajecten die onderzocht gaan worden, …

In het tweede gedeelte werd uitvoerig mondeling ingegaan op de vragen en opmerkingen van de deelnemers : wat met groene (landbouw)zones, wat met veiligheid, waarom krijgen inwoners nu nog steeds (ver)bouwvergunningen als binnen enkele jaren hun eigendom (deels) onteigend gaat moeten worden, … ??? Terechte zorgen en verontwaardiging van zij die eventueel getroffen gaan worden.

Meer info op …

Website OMGEVING.VLAANDEREN.BE https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

Website Departement Omgeving – PLANNEN MET STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3baa457e-a8a2-4ba3-919f-1cc4a0d71ceb

31/03 A-R-S ” Hoe ver staat het met het Toekomstverbond?

Webinar georganiseerd door de grote drie burgerbewegingen Ademloos, Ringland en StRaten-generaal. Passeerden de revue : stand van zaken i.v.m. de verschillende werkgemeenschappen van het Toekomstverbond, de aanpak voor de herinrichting van de Noordelijke Ring, de werkbank Financiering die eindelijk gaat moeten bepalen waar en hoe de gelden verder gaan gevonden en uitgegeven worden, Routeplan2030 en Plan 2021 De Lijn over de toekomst van het openbaar vervoer, … Wordt ongetwijfeld vervolgd!

28/03 LENORA CPOV-Ambitienota Strategie

We hebben een laatste overleg gehouden om onze ambities en uitgangspunten goed te formuleren. Met dit document gaan we naar de deelwerkbanken van het Complex Project Oostelijke Verbinding (A102 – A12 – E313 – Logistiek Park Schijns – Nx – …).

Benieuwd naar onze ambities en uitgangspunten? 🙂

LENORA – Conclusie : Wij dringen er op aan dat onze bovenstaande ambities, uitgangspunten en focuspunten maximaal opgenomen gaan worden in de ambitienota van het Complex Project Oostelijke Verbinding. Zonder twijfel zullen deze door voortschrijdend inzicht aangevuld (kunnen) worden met extra onderwerpen en/of inhoudelijke wijzigingen van zodra de (deel-)werkbanken van het Complex Project Oostelijke Verbinding hun beloop gaan hebben.