25/01 CPOV Opstellen standpuntenlijst

Avondje brainstormen om de startnota van het “Complex Project Oostelijke Verbinding” (CPOV) te evalueren. Dit CPOV gaat een vast stramien volgen en na het doorlopen van alle “wettelijke stappen” tot besluitvorming komen over …

 • Welke (mitigerende) maatregelen moeten er waar zeker uitgevoerd worden om de leefbaarheid in de woonkeren en de groengebieden van de Noordrand te verbeteren.
 • Is de A102 (verbindingstunnel tussen Wommelgem en Ekeren) uberhaupt nodig / gewenst? Gaat deze nieuwe tunnel de Modal-Shift en de biologische diversiteit van de omgeving niet tenietdoen?
 • Is de Nx (verbindingsweg tussen A12 en Kapelsestraat) uberhaupt nodig / gewenst? Gaat deze nieuwe weg de Modal-Shift en de biologische diversiteit van de omgeving niet tenietdoen?
 • Moet het Logistiek Park Schijns (LPS) wel naast de A12 ontwikkeld worden? Is er geen betere locatie op haventerreinen te vinden (oude GM-terreinen)? Kan dit LPS wel degelijk ontsloten worden naar waterweg (niet dus), spoor (jawel), weg (A12 is al overbelast), … ???

Kortom, veel vragen en onzekerheden waar wij als burgerinitiatief stellig onze bezorgdheden, voorwaarden, eisen, … zullen aanbrengen.

24/02 LANTIS Oosterweel & Scheldelaan

Uitgebreide uiteenzetting van de verschillende werken die op rechteroever in de Haven van Antwerpen ingepland zijn.

Het gaat een uitdaging worden om de bedrijven te blijven bereiken & meer verkeer geven voor / langs de omliggende dorpen en districten als gevolg van de noodzakelijke verkeersspreiding.

Enerzijds de werken aan de Oosterweeltunnel, zijn aansluiting richting de Antwerpse ring R1 & de Scheldelaan ter hoogte van het Noordkasteel.

Anderzijds de werken die verder op het noordelijk stuk van de Scheldelaan uitgevoerd gaan worden.

11/02 LENORA Kernoverleg

Vandaag stonden de start- & procesnota van de Vlaamse Regering op het menu, samen met de bekommernissen omtrent mobiliteit in de Antwerpse Noordrand. In overleg met de andere groeperingen uit de Noordrand zullen we onze standpunten bespreken om zo als een gezamenlijk front (met elks zijn eigen details en werkpunten) naar de werkbank te gaan, 25 februari houden we hierrond een extra kernoverleg.

28/01 DeGroteVerbinding Ringparken Noordkasteel & Groenendaal

Vervolgverhaal op de Ringdagen … met “voorlopig” uitgewerkte voorstellen van de geselecteerde studieburelen. Als inleiding een stand van zaken i.v.m. de verschillende segmenten … een enkeling in uitvoering … de meesten nog maar “studentikoos opstartend”.

Eerst kwam de omgeving van het Noordkasteel aan de beurt … met een verruimde wandelzone tussen vijver en Samga-silo’s, een groene aansluiting met oplopend talud richting de (nog te vernieuwen) Royerssluis, aan de kant van de Schelde de verhoogde “Sigma”-dijk achter de uitgebreide waterpartij van de Noordkasteelvijver, de aansluiting richting Scheldelaan waarbij de Oosterweelkerk mee in het groen ingebed wordt, … Ziet er hoopvol en mooi uit!

static.gva.be/Assets/Images_Upload/2020/10/11/9...

Daarna een intermezzo over de “Groene Nerven” die op het Ringdak moeten verschijnen.

Om af te sluiten de omgeving van Groenendaal … met herinrichting van de stationsomgeving naar een multimodaal (vervoers)knooppunt, langs de kant van Merksem een grote groene corridor richting Albertkanaal & een aansluiting naar de “Merksemse tuinen” richting Masurebrug, langs de kant van Luchtbal enkel (?) de kleine “Luchtbal wildernis” ter hoogte van de Masurebrug. Ziet er zeker ook mooi uit maar is hopelijk NIET volledig. Wat met verdere plannen / ideeën / voorstellen voor de Luchtbal ? Of valt deze wijk uit de boot 🙁 ? 🙁 ?

22/01 RHT CPOV Overleg Participatie (UA Antwerpen)

Lenora werd als stakeholder uitgenodigd om deel te nemen aan een doctoraatsonderzoek van Thomas M aan de UA. Thomas gaat in samenwerking met de provincie een uitgebreide screening doen naar de onzekerheden en gevoeligheden binnen het Complex Project “Oostelijke Verbinding” (CPOV). Vandaag hadden we een inleidend gesprek over diverse onzekerheden en op welke wijze zij al dan niet doorwegen op onze positie t.o.v. bepaalde thema’s die in het CPOV aan bod gaan komen. Wordt vervolgd …

20/01 GROEN “Dat kan stiller”

Leerrijke webinar over enerzijds geluid en anderzijds de (nog komende) verwezenlijkingen op Linkeroever. De technische uitleg over dB was voor sommigen misschien wat overdonderend maar was inhoudelijk zeer duidelijk (waarvoor dank!). De uiteenzetting over de geluidsschermen geeft aan dat we samen met alle stakeholders uit de Noordrand (incl. de districtsbesturen) vanaf het begin zullen MOETEN hameren op het uitvoeren van mitigerende maatregelen (geluidsschermen & -bermen) vanaf de start van de werken aan de A12. Het gedeelte over de Oosterweelverbinding was voor “die-hards” nog maar eens herhaling, maar voor juist “binnenkomenden” informatief.

AWV EKEREN Geluidsmetingen t.h.v. Rozemaai & Schoonbroek

Eind december viel onverwacht een schrijven van het Agentschap Wegen en Verkeer in de bus … 🙂 met de melding dat er geluidsmetingen zullen plaats vinden in de wijken tegen de A12 🙂 (zie onder). Als geëngageerde burgers hebben we wat bijkomende vragen gesteld en antwoorden gekregen … en zijn ze beginnen meten 🙂 🙂

 • Wie is juist de opdrachtgever voor deze meetcampagne?
 • Het Agentschap Wegen en Verkeer is opdrachtgever en tevens uitvoerder van deze meetcampagne.
 • Worden deze geluidsmetingen uitgevoerd in het kader van een specifiek project?
 • De geluidsmetingen worden uitgevoerd in het kader van de geplande geluidsschermen langsheen de A12 langsheen de wijk Schoonbroek  
 • Zijn er in het verleden al gelijkaardige meetcampagnes uitgevoerd
 • In 2014 werden er een gelijkaardige meetcampagne uitgevoerd  
 • Zijn de verslagen (incl. grafieken & analyserapporten) van voorgaande meetcampagnes publiekelijk raadpleegbaar?
 • De resultaten van deze metingen zijn bij onze diensten steeds op te vragen.
 • Over hoeveel meetpunten is deze meetcampagne gespreid & waar situeren ze zich juist?
 • Er zijn (in totaal) 11 meetpunten voorzien t.h.v. Leo Baekelandstraat nr. 9 / Leo Baekelandstraat nr. 1 / Thomas Greshamstraat nr. 31 / Thomas Greshamstraat nr. 19 / Thomas Greshamstraat nr. 3 / Groot Hagelkruis nr. 234 / Jan Ympynstraat nr. 42 / Eugeen Van Mieghemstraat nr. 18
 • Wat is juist de frequentie van de geluidsmetingen? Welke tijdstippen? Dagelijks, wekelijks, maandelijks, … in ochtend, voormiddag, namiddag, avond, nacht, …?
 • Per woonzone worden op 1 dag ter hoogte van een 10-tal meetpunten geluidsmetingen uitgevoerd. De  geluidsmetingen worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de meetnorm ISO 1996-2: nl. meewind, waarbij de wind van de weg naar de woning waait, een maximum windsnelheid van 5 m/s, een luchttemperatuur tussen 0°C en 30°C en zonder regen of sneeuw. Verder is ook een vlotte verkeersdoorstroom noodzakelijk. Per meetpunt wordt het ogenblikkelijk geluidsniveau opgemeten. Elke meting duurt 15 minuten. Van deze 15 minuten wordt dan het energetisch gemiddeld geluidsniveau LAeq bepaald. Na 15 minuten is de LAeq-waarde stabiel (zeker bij autosnelwegen).
 • De metingen zijn bemand zodat stoorgeluiden (vliegtuiglawaai, plaatselijk verkeer, blaffende honden) uit het meetsignaal kunnen worden gewist. Tijdens de metingen wordt het verkeer geteld zodat deze kunnen vergeleken kunnen worden met verkeersintensiteiten op andere tijdstippen. Ook de meteogegevens worden per minuut in het meetverslag opgenomen.
 • De metingen worden uitgevoerd tijdens de dagperiode tussen 9u en 15u. Dit zijn de daluren. Tijdens de spitsuren is er meer verkeer dan tijdens de daluren en liggen de geluidsniveaus wat hoger. Daarom worden de verkeersintensiteiten tijdens de metingen steeds opgenomen in het meetverslag zodat deze steeds kunnen vergeleken worden met spits, nacht- en dagwaarden.
 • Daarnaast wordt er, volgens samenwerkingsovereenkomst IX, voor eventuele geluidswerende maatregelen bij bestaande situaties gekeken naar het gemiddelde geluidsniveau over 1 dag, het geluidsniveau LAeq,dag , dit wil zeggen de LAeq-waarde tussen de periode van 7u ‘s morgens tot 19u ‘s avonds. Deze methode wordt toegepast bij alle woonzones in Vlaanderen.
 • Bij de vergelijking van spitsuur, daluur en daggemiddelde wordt vastgesteld dat gezien het verloop en de samenstelling van het verkeer (percentage vrachtwagens) statistisch het LAeq in de piekuren ongeveer 2 dB(A) hoger is dan het LAeq tijdens de daluren (tijdens dewelke wij normaal geluidsmetingen uitvoeren). Om tot een LAeq,dag te komen worden de meetresultaten verhoogd met ongeveer 1 dB(A) om met dit feit rekening te houden.
 • Wat gebeurt er juist met de resultaten van de geluidsmetingen?
 • Na de plaatsing van de geluidsschermen zal er nieuwe meetcampagne plaatsvinden om het effect van het geluidsscherm te kunnen beoordelen.  
 • Worden deze in een studie verwerkt met uitgebreide grafieken & analyserapporten?
 • De geluidsmetingen worden verwerkt in een verslag.  
 • Worden deze verslagen later publiekelijk raadpleegbaar?
 • Ook deze verslagen zijn gewoon op te vragen bij ons.
 • Over welk type schermen gaat het hier juist?
 • Het betreft een cassette systeem bestaande uit PVC en een akoestische absorberende inlegplaat.
 • Waar en wanneer zullen deze juist geplaatst worden?
 • Deze komen tot enkele tientallen meters ten zuiden van de Transcontinentaalbrug en worden geplaatst in het najaar van 2021.
 • Komen er ook geluidsschermen langsheen het hele traject Kazerne Luchtbal – Rozemaai – Transcontinentaalbrug? = de zone waar de metingen uitgevoerd gaan worden. Ook op de verhoogde A12-oprit t.h.v. Leo Baekelandstraat?
 • Nee, er komen enkel schermen aan de wijk Schoonbroek. De reden dat er zal gemeten worden is omdat de metingen voor beide wijken al dateren van 2009 Rozemaai en 2014 Schoonbroek. Om de recente cijfers correct te kunnen vergelijken zal er voor beide wijken een voormeting plaatsvinden. Meer informatie betreffende het plaatsen van geluidswerendeconstructie werd opgelijst in dit document:

NOORDRAND Geluidsmetingen

Naar aanleiding van een uit 2012 daterende ANTEA-studie hebben wij vanuit LENORA (nog eens) vragen gesteld aan de districtsbesturen van Ekeren & Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Hierin hebben wij een warme oproep gedaan voor een (nieuwe) geluidsmeetcampagne naast de A12 om de geluids(over)last die nu al in onze districten heerst, te monitoren. Dit met de bedoeling om naast de A12 degelijk geluidswerende schermen te laten plaatsen, gelijkaardig als de schermen die op Linkeroever t.h.v. Zwijndrecht en Burcht geplaatst worden.

PS: deze studie werd door LENORA al in 2017 bezorgd aan de verantwoordelijken van de Werkbank Radicaal Haventracé & onlangs eind 2020 verder gecommuniceerd aan de verantwoordelijken van het Complex Project Oostelijke Verbinding.

Hieronder de initiële ANTEA-geluidsstudie, onze vragen aan de districtsbesturen en de antwoorden/reacties :

Reactie vanuit het districtsbestuur Berendrecht-Zandvliet-Lillo 🙂 : Oproep aan college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Reactie vanuit het districtsbestuur Ekeren : …

LENORA-Vragen :

ANTEA-studie 2012 ( >>> stuur een mail aan info@lenora.be voor een versie in “hoge resolutie”)

14/01 LENORA Kernoverleg

Ook voor onszelf in de kern : ” ne gelukkige & hopelijk wordt het beter dan 2020 ! ”

De afgelopen maand is er geen beweging geweest binnen de verschillende werkbanken waaraan we deelnemen … afwachten maar