14/04 Bezwaarschriften “Ongelijkgrondse Vertakking” Oude Landen

In december heeft de Vlaamse Regering enkele beslissingen genomen i.v.m. de “Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Antwerpen” (zie documenten hieronder).

In het kader van het lopend openbaar onderzoek hebben de leden van LENORA deze beslissingen en het dossier doorgenomen en onderstaande bezwaarschriften met vragen en opmerkingen opgesteld. Deze zullen deze week nog ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen.

Inwoners van Ekeren die ook hun bezorgdheden willen uiten, kunnen dit nog doen tegen ten laatste 21/04 bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen. Ofwel door middel van een aangetekende zending, ofwel door persoonlijk te gaan afgeven (met ontvangstbewijs).

Meer info zal ook te vinden zijn op de website http://www.hoekakker.be van onze vrienden van burgerinitiatief “Red de Hoekakker”.

11/04 LENORA Kernoverleg

Weerom kernoverleg met o.a. aandacht voor het dossier van de 2e Spoorontsluiting van de Antwerpse haven rond/door Ekeren. LENORA zal in het kader van het lopend openbaar onderzoek enkele bezwaarschriften met vragen en opmerkingen indienen tegen de genomen beslissingen van de Vlaamse Regering.

09/04 LENORA Interview met GVA

Boud & Peter hadden een aangenaam informatief gesprek met een reporter van de Gazet Van Antwerpen. Het wel en wee van LENORA, het Toekomstverbond, de Oosterweelverbinding, het Radicaal Haventracé (A12), het Routeplan2030 (Modal-Shift), … werden besproken. Houd tijdens de komende weken de (plaatselijke) publicaties & kranten maar goed in het oog voor meer duiding en verduidelijking.

29/03 Maximumsnelheid Antwerpse Ring

Gelezen in de Standaard d.d. 29/03 : “Maximumsnelheid Antwerpse Ring daalt naar 80 kilometer. De aanpassing van de maximumsnelheid past in een aantal maatregelen om vooral op de noordelijke Ring tussen Borgerhout en Ekeren de verkeerssituatie te verbeteren en spoort met de resultaten van het milieueffectenonderzoek.”

Zullen we dromen en er vanuit gaan dat dit inclusief het Ekers district is tot voorbij zijn wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edison?

Of zullen we er maar weer eens vanuit gaan dat de grote drie burgerbewegingen Ademloos, Ringland en StRaten-generaal weer eens enkel aan hun eigen voortuin gedacht hebben en in hun achtertuin het Antwerps district Ekeren weer eens links hebben laten liggen ?!?

27/03 RHT Werkbank Vergadering 03

Boud, Peter, Rik en Wim waren voor LENORA aanwezig op de 3e werkbank van het Radicaal Haventracé. Tijdens deze sessie bracht Luc Hellemans van BAM uitvoerig verslag over de stand van zaken in verband met het Oosterweeltraject (tunnel onder de Schelde + aansluitingen onder de dokken naar de Antwerpse Ring). Meerdere vertegenwoordigers van bewegingen uit de (“verre” Kempense) Noordrand brachten hun ongerustheid aangaande de extra verkeersstromen die in het kader van het Toekomstverbond naar het Noorden geforceerd gaan worden.

14/03 LENORA Kernoverleg

Opnieuw kernoverleg en overlopen van de stand van zaken in werkbanken & eigen werking. Er is serieus van gedachten gewisseld over het feit dat we of pragmatisch ons werk (moeten) blijven doen, of dat we ons al maar beter gaan voorbereiden op stappen via o.a. Raad van State, … Wordt vervolgd!

14/03 ROUTEPLAN2030 “Modal-Shift” WB09

Weerom een namiddag overleg over hoe de Modal-Shift tot stand kan komen, waar er broodnodig investeringen moeten komen, wie er waar het best initiatief kan nemen, … Dit alles om de burger vanuit zijn eigen wagen naar o.a. (een combinatie van) carpooling, openbaar vervoer, fiets, wandelen, … te krijgen. Zeker nog een lange weg te gaan als we bv. van De Lijn horen dat het hun doelstelling is om 80% van de bussen/trams op tijd te laten rijden. Waarom geen doelstelling van 100% ?!?

13/03 RHT Werkbank Vergadering 02 BIS

2e Afspraak tussen administratie en stakeholders over het Radicaal Haventracé. Werden besproken : Het aangepast synthesedocument i.v.m. de aangebrachte aandachtspunten en doelstellingen, een voorstel van “onderzoeksprogramma”, een voorstel van drie deelprojecten, de verdere planning van de werkbanken, …

11/03 INFRABEL Infomoment 2e Spoorontsluiting

Met veel verwachtingen gingen de inwoners van Ekeren naar het infomoment van Infrabel & Tuc-Rail … maar het bleek een administratief vragen-namiddagje te zijn. Buiten het lijvig technisch dossier omtrent de beslissing van de Vlaamse Regering was er geen documentatie of overzichtelijke informatie beschikbaar. De antwoorden op de vragen waren tevens van technische aard. We onthouden dat Infrabel & Tuc-Rail “zo goed zijn” om toch geluidsschermen te plaatsen daar ze eigenlijk wettelijk geen verplichting hebben want het spoor gaat (te) weinig lawaai maken (?!?). Van aanwezige districtsraadsleden kwam de olijke boodschap: “Ge wordt dat extra lawaai wel gewoon” (?!?). De beslissing tot uitbreiding werd blijkbaar genomen uit economische noodzaak & verwijzen naar een tijdens de afgelopen jaren sterk gedaald gebruik van het spoor was een dovemansgesprek.