LENORA Infoavonden Noordrand

🙂 LENORA “on the road” 🙂

Na onze infoavond van november 2017 te Ekeren zijn we niet stil blijven zitten en zijn/blijven we aanwezig in verschillende werkbanken, infogroepen, … om (de verbetering van) de leefbaarheid van onze hele Noordrand onder de aandacht te houden.

Waar nemen wij o.a. aan deel? Wat komt er allemaal af op de Noordrand?

Hierbij willen we de inwoners van de Noordrand uitnodigen op enkele infoavonden om jullie op een overzichtelijke wijze meer informatie te geven over onze werking, de verschillende infrastructuurprojecten die in de Noordrand op stapel staan met hun gevolgen voor onze leefkwaliteit, onze standpunten hieromtrent, …

Schrijf alvast volgende data in je agenda, meer info i.v.m. plaats en tijdstip volgt nog.

 • 30 januari ’20 in Stabroek
 • 18 februari ’20 in Zandvliet
 • 27 februari ’20 in Ekeren

Heb je nu al vragen die je op één van de infoavonden beantwoord wilt zien, stuur dan gerust een mailtje aan info@lenora.be

21/10 RINGLAND Bijeenkomst ‘Verenigde “actie”groepen’

Op aangeven van Dirk Cleiren (lid van GruunRant & co-Voorzitter Werkbank “Radicaal Haventracé”) riep Ringland de verschillende bewegingen bijeen die betrokken zijn (geraakt) bij de realisatie van het Toekomstverbond. Burgerbewegingen uit de brede Noordrand, de omgeving van het rondpunt van Wommelgem, het Rivierenhof, … tot het Waasland waren hierbij aanwezig om van gedachten te wisselen.

Er werd door vele aanwezigen de nadruk gelegd op de noodzaak tot het verbeteren van de huidige leefkwaliteit door o.a. voluit in te zetten op de modal-shift, corrigerende maatregelen zoals bv. geluidsschermen, … Het vervolledigen van de Antwerpse Ring met de Oosterweelverbinding is “broodnodig”, extra investeringen in andere en nieuwe verkeersinfrastructuur wordt bekeken als nefast voor het bereiken van de modal-shift.

18/10 ADEMLOOS Infoavond

In centrum Elcker-Ik organiseerde Ademloos een infoavond rond het eigen ontstaan en groeiproces, de samenwerking met StRaten-Generaal in het verzet tegen de brug “Lange Wapper”, luchtkwaliteit (in het Antwerpse), het Toekomstverbond, …

Enkele bedenking/standpunten die naar voor gebracht werden …

 • Waarom niet eerst Modal shift 50/50 realiseren en dan pas (verkeerswegen met extra capaciteit) bijbouwen?
 • De werkbanken van het Haventracé en Routeplan2030 werken trager dan die van Over-de-Ring.
 • De A102 wordt gerealiseerd, dit staat in het akkoord van het verbond en wij zijn de hoeders van het Toekomstverbond.
 • Als de MER Oosterweel niet in orde is, zullen er beslissingen genomen moeten worden op het moment dat het voorligt. Er zitten nu minder gaten in het MER omdat wij er zelf bij zijn.
 • Op weg naar een modal-shift 50/50 maar de stad bouwt maar parkings bij (opera, handelsbeurs)?
 • Het openbaar vervoer moet versterkt worden!
 • Al het vrachtverkeer moet van de ring, daarom moet de A102 en het Haventracé gerealiseerd worden.
 • Er is aandacht nodig voor het klimaat en het probleem van broeikasgassen.

17/10 TOEKOMSTVERBOND Academische zitting met Gouverneur Cathy Berx

Gouverneur Cathy Berx (Voorzitster Werkbank “Radicaal Haventracé”) bracht in het PITO te Stabroek a.d.h.v een uitgebreide presentatie een stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond (verleden-heden-toekomst). De redelijk technische en cijfermatige materie zorgde echter bij de toehoorders niet altijd voor duidelijkheid & over de te bewaken EN te verbeteren “leefbaarheidssituatie” in de Noordrand werd spijtig genoeg amper ingegaan.

Aandachtspunten om te onthouden zijn o.a. …

 • Het zal een “zoektocht” met zen allen worden om hier uit te geraken.
 • Kilometerheffing en tijdrijden zullen nodig zijn om de modal-shift te halen. Spijtig genoeg staat dit niet in de nieuwe Vlaamse regeringsverklaring.
 • Iedereen kan en mag alternatieven aanbrengen om tot een goede oplossing te komen want niemand heeft al de wijsheid in pacht.
 • Uitspraak in de staart: “De aanleg van Nx staat in de Beleidsovereenkomst van de Vlaamse regering” > Onafwendbaar ???

2e Spoorontsluiting “Oude Landen” naar RvS

I.v.m. de door Infrabel/Tuc-Rail gewenste 2e Spoorontsluiting “Oude Landen” is er beweging gekomen in het dossier. Red de Voorkempen heeft met steun van enkele plaatselijke bewoners van Ekeren-Donk & jurist Philippe Vande Casteele een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State tot vernietiging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019. Wordt vervolgd 🙂

03/10 ROUTEPLAN2030 Werkbank

Opnieuw overleg tussen de betrokken stakeholders en de administratie over hoe we de modal-shift kunnen verwezenlijken. Gaan we echt blijven investeren in nieuwe wegen om het de (vracht)auto makkelijker te maken om van A naar B te rijden (leve de economie) of gaan we investeren in alternatieve vervoersmodi om de bestuurders uit hun (vracht)auto te krijgen (leve de leefbaarheid) ?!

Prangende vragen … waarbij tevens de communicatie met de politiek die in de Vervoersregioraad (bovenliggend niveau) zetelt in vraag gesteld werd. Het gevoel dat de werkbank Routeplan2030 door de politieke Vervoersregioraad genegeerd wordt, leeft (hard) bij de stakeholders & burgerbewegingen. Participatie ???

29/09 CITO Oude Landen

Vandaag organiseerde GEOCACHING Ekeren zijn “CITO” (Cache In, Trash Out) opruimactie in natuurgebied Oude Landen met ondersteuning van de Stadsmakers, Natuurpunt Antwerpen Noord&Kempen en LENORA. Enkele inwoners van Ekeren beantwoorde de Facebookoproep(en) en kwam de groep versterken. Ondanks de slechte weersvoorspellingen bleef het gans de voormiddag droog en op een kleine twee uur hebben we weer veel afval verzameld.

Kom jij volgende keer ook ??

26/09 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg waarbij de laatste werkbank van het Radicaal HavenTracé (d.d. 18/09) centraal stond. De toen voorgestelde berekende verkeersscenario’s werden onder de loep genomen, besproken en beoordeeld. We gaan zeker van de mogelijkheid gebruik maken om hierover kritische bedenkingen en vragen door te sturen.

Er moet wel aandachtig opgevolgd worden dat we met eventueel nu (gewenste ?) capaciteitsuitbreidingen de (in de toekomst gewenste !) model-shift van het Routeplan2030 niet op voorhand gaan torpederen.