25/02 OOSTERWEEL Project-MER Werkbank

Door de administratie (samen met Ademloos-Ringland-StratenGeneraal) werd deze werkbank strategisch in de namiddag ingepland. Daar wij ook maar “werkende” vrijwilligers zijn, was er spijtig genoeg voor LENORA niemand aanwezig. Wij hebben ons bezwaar tegen deze manier van werken bij de administratie ingediend en zullen ons bezwaar tegen het Project-MER schriftelijk aan hen bezorgen.

21/02 RINGLAND 5e Masterclass

We zijn niet gegaan want de “mantra” dat alles te traag en niet naar hun goesting verloopt was tijdens de vorige Masterclass’en wel genoeg geweest. In Horta hadden we al gehoord over de Oosterweel-Light, dus een herhaling daarvan was ook niet nodig.

20/02 LENORA Kernoverleg

Weer de koppen bijeen in verband met de dossiers & werkbanken waar we aan deelnemen (Oosterweel, Routeplan2030, Radicaal Haventracé, Containertrafiek, 2e Spoorontsluiting, …). De komende maanden weer veel werk aan de winkel om alles goed op te volgen. In de marge zijn we ook bezig om onze feitelijke vereniging om te zetten naar een echte VZW.

18/02 Districtraadscommissie 2e Spoorontsluiting

In en rond Ekeren wordt de 2e Spoorontsluiting weer actueel en de mensen van Tuc Rail & Infrabel kwamen de plannen toelichten aan de districtsraad. Uit de antwoorden, gegeven op de daar gestelde vragen, onthouden we dat het volledige project op een “technische” kostenbatenanalyse voor het spoor benaderd wordt en NIET op een “leefbaarheids” kostenbatenanalyse voor de inwoners van Ekeren! Werk aan de winkel dus voor het districtsbestuur en alle inwoners van Ekeren om tijdens het nu lopend openbaar onderzoek (tot 21/04) bezwaar en bezorgdheden in te dienen want nadien kan er in het lopend proces niet meer “ingebroken” worden.

Op 11/03 is er in het districtshuis van 15u tot 19u een infomarkt.

ALLEN DAARHEEN !!!

Wil je op voorhand al een kopij van Project-MER & de beslissing van de Vlaamse Regering bemachtigen (?) dan kan dit tijdens de kantooruren in het districtshuis.

07/02 ADEMLOOS 26e Horta-avond

We gingen luisteren en onthielden …

  • Het belang van de modal-shift om het Toekomtverbond (mee) te doen slagen.
  • Er komt een Oosterweel-Light voor “stedelijk verkeer” (auto, en zo weinig mogelijk vrachtverkeer), inclusief een brede fietstunnel.
  • BAM vraagt ontegensprekelijk om het MER-plan Oosterweel goed te keuren, anders komt het gehele concept in gevaar.

De besluitvorming rond Oosterweel is lopende maar we zullen het geheel kritisch opvolgen en waar nodig voor de Noordrand onze bezwaren indienen.

31/01 Radicaal HavenTracé Aanvullende prioriteiten

Tijdens de startvergadering van het Radicaal Haventracé op 05/12 werd er o.a. door de provinciegouverneur gevraagd (met een deadline van 31/01) naar eventuele bijkomende prioriteiten . Hieronder vind je onze aanvullende prioriteiten d.d. januari 2019 & ter info het initiële antwoord van LENORA d.d. februari 2018.

31/01 Interview i.k.v. Evaluatie Participatietraject

LENORA werd samen met vertegenwoordigers van GruunRant & Natuurpunt Waasland uitgenodigd door het projectteam Möbius in samenwerking met Universiteit Antwerpen-Universiteit Tilburg. De uitgenodigde burgerbewegingen hadden de gelegenheid om hun visie en mening te geven over hun participatie en inbreng in (grote) mobiliteitsdossiers en -werkbanken zoals ze tot nu toe ervaren werd.