22/05 UGENT Interview i.v.m. burgerparticipatie

In het kader van een masterproef bij de provincie Oost-Vlaanderen zijn wij vandaag geïnterviewd geweest door Aron Bisschop (UGent student Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management). Aron maakt een studie naar de participatie(graad) van burgers en bewegingen binnen de werkbank Radicaal Haventracé A12 in het kader van het ‘Toekomstverbond Antwerpen’. Binnen de provincie Oost-Vlaanderen is het de bedoeling om uit deze masterproef lessen te trekken om later binnen (grootschalige) projecten zelf adequaat burgerparticipaties uit te rollen.

Het was een aangenaam gesprek over het wel en wee van de werkbanken zoals ze door het “modale burgerinitiatief” LENORA ondervonden wordt. Wordt vervolgd …

20/05 RINGLAND “Maak Ringland waar”

Informatieve avond in de Roma (met minder volk dan voorgaande edities) waarvan we volgende zaken “meegenomen” hebben:

  • De “Modal-Shift” is broodnodig maar gaat misschien wat vast lopen op investeringen, coördinatie tussen de verschillende stakeholders, het niet doorvoeren van de kilometerheffing (ook in onze ogen een gemiste kans!!!), …
  • De Oosterweelverbinding wordt (dan toch) een tunnel in “heavy”-uitvoering met 2×2 rijstroken + 1 pechstrook in elke richting. Er is gevraagd naar een dubbele gestapelde fietskoker van 6 meter breed i.p.v. de nu voorziene enkele fietskoker.
  • De “Hollandse-knoop” t.h.v. Borgerhout is blijkbaar niet zo simpelweg te vereenvoudigen en onder de grond / ringkap te steken.
  • Op het noordelijke gedeelte van de R1 (Antwerpse ring) zal het verkeer niet fysisch gescheiden worden in aparte tunnels maar zullen plaatselijk en doorgaand verkeer gezamenlijk door dezelfde tunnelkokers rijden (a.g.v. tunnel- & veiligheidsrichtlijnen).
  • De overkapping van de R1 zal een werk van lange adem worden, de eerste kilometers zullen misschien wel tegen 2025 (?) gerealiseerd worden.

09/05 Kernoverleg

Afgelopen donderdagavond weer kernoverleg gehouden met als hoofdpunt : het organiseren van een nieuw grootschalig infomoment voor de inwoners van de Noordrand. We mikken op het najaar omdat tegen dan in de werkbanken van het Radicaal Haventracé (eindelijk) studies over toekomstig mobiliteitsverkeer & noodzakelijke spoorontsluiting rond Ekeren zullen besproken worden (?).

25/04 RHT West E34 (Beveren)

Deel-Werkbank van het Radicaal Haventacé over de zone “West”. Ook hier veel vragen en bezorgdheden i.v.m. de gevolgen voor de leefbaarheid n.a.v. de door het Toekomstverbond en de grote drie burgerbewegingen (A+R+SG) “graag gezien” geplande oplossingen en mobiliteitsstromen.

05/05 CITO in Ekerse Bospolder

Zondag 5 mei organiseerde GEOCACHING voor de vierde maal een “CITO” (Cache In, Trash Out) opruimactie in de Bospolder rond de Ekerse Putten. Samen met de Stadsmakers zette LENORA hier zijn schouders mee onder. Een tiental inwoners van Ekeren beantwoorde de Facebookoproep en kwam de groep versterken, waarvoor dank. Volgend voorjaar weer meer van hetzelfde!

24/04 RHT Werkbank Vergadering 04

Slechts één onderwerp : de 2e Spoorontsluiting van de haven van Antwerpen en het spoorproject “Oude Landen”. De verantwoordelijken van Tuc-Rail kwamen het project toelichten in het kader van de (later gewenste) aansluiting op de nog te realiseren (boor)tunnel A102. Hierbij werden door hen de noodzaak voor economische groei, het vermijden van capaciteitsoverschrijding & het wegwerken van wachttijden op het huidige spoor, … als (zwaarwichtige) argumenten aangehaald. Opvallend was dat zij op vragen van stakeholders (o.a. de mensen van Red de Voorkempen) geen data en cijfers konden meedelen om dit alles te staven.

Veel vraagtekens … Is er wel een noodzaak voor het realiseren van dit project ??? Ook provinciegouverneur en voorzitster van de werkbank merv. Cathy Berx was sceptisch aangaande de bij momenten summier verstrekte informatie.

14/04 Bezwaarschriften “Ongelijkgrondse Vertakking” Oude Landen

In december heeft de Vlaamse Regering enkele beslissingen genomen i.v.m. de “Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Antwerpen” (zie documenten hieronder).

In het kader van het lopend openbaar onderzoek hebben de leden van LENORA deze beslissingen en het dossier doorgenomen en onderstaande bezwaarschriften met vragen en opmerkingen opgesteld. Deze zullen deze week nog ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen.

Inwoners van Ekeren die ook hun bezorgdheden willen uiten, kunnen dit nog doen tegen ten laatste 21/04 bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen. Ofwel door middel van een aangetekende zending, ofwel door persoonlijk te gaan afgeven (met ontvangstbewijs).

Meer info zal ook te vinden zijn op de website http://www.hoekakker.be van onze vrienden van burgerinitiatief “Red de Hoekakker”.