Haventracé A1(0)2

Wat is het Haventracé?

De ring van Antwerpen ligt om historische redenen erg dicht bij het stadscentrum. Vandaag woont meer dan de helft van de Antwerpenaren buiten de ring. De ringweg leidt het verkeer dus niet rond de stad, maar er dwars doorheen.

Het Haventracé heeft de bedoeling om doorgaand verkeer en vrachtverkeer uit de haven zo veel mogelijk via een noordelijk alternatief rond de stad leiden. Zo wordt de stad leefbaarder en zullen er minder files zijn. Tot zover de theorie.

Bron: http://www.gruunrant.org/haventrace.html

Het project bestaat deels uit de verbreding van bestaande infrastructuur (E34 west, R2 door de haven, A12 van knoop Haven tot de E19) en deels uit een geplande nieuwe infrastructuur (een tweede Tijsmanstunnel en de A102, een nieuw stuk – waarschijnlijk ondergrondse – snelweg tussen A12 en E313).

Lenora begrijpt de bekommernis van de Antwerpenaren om hun gezondheid en de  leefbaarheid van hun stad maar al te goed. Alleen dreigt het haventracé de zwarte piet door te schuiven naar de Noordrand. Bedenk daarbij dat de leefbaarheid en ecologie in onze polderdorpen nú al zwaar onder druk staan door de nabijheid van de haven en de huidige snelwegen. En daar moet dan nog een hoop infrastructuur bij?

Daarnaast zullen de werkzaamheden die nodig zijn om dit fameuze haventracé aan te leggen, de noordrand en zijn inwoners tientallen jaren belasten. Werfverkeer veroorzaakt lawaai en fijnstof, wegenwerken maken de files nog erger en groengebied moet nog maar eens plaats maken voor meer beton.

Lenora wil dat de plannen voor het haventracé meer rekening houden met de inwoners van de Noordrand. Eerst en vooral moeten alternatieven voor ‘meer beton’ terdege onderzocht worden. Daarnaast dienen groene zones maximaal te worden ontzien. Vervolgens zijn milderende maatregelen als overkappingen, bermen en schermen in de buurt van dorpskernen een must om de bevolking te sparen. Als laatste zijn strenge regels voor aannemers nodig om de werfhinder tot een minimum te beperken. Men kan bijvoorbeeld lawaaierige werken (vb. palen heien) enkel toegestaan binnen een bepaald tijdsframe zodat buurtbewoners tenminste ‘s nachts en in het weekend hun rust hebben.

Tot slot willen we benadrukken dat ook het haventracé geen definitieve oplossing zal bieden voor Antwerpen. Minder afhankelijk worden van auto’s en vrachtwagens is het enige wat écht werkt. Hierover lees je meer onder thema modal shift.

Verdubbeling rijstroken A12

Wat?

Volgens de plannen van het Haventracé moet er in de toekomst meer (vracht-)verkeer over de A12 richting Tijsmanstunnel en Liefkenshoektunnel naar linkeroever rijden om de Kennedytunnel te ontlasten. 

Probleem?

Dit betekent meer lawaai en nog slechtere lucht voor Ekeren, Hoevenen en Stabroek. Ook het sluipverkeer in de dorpskernen zal mogelijk toenemen. Het Toekomstverbond voorziet voorlopig geen milderende maatregelen om deze problemen te voorkomen.

Voorstel Lenora:

Bron: pzc.nl

De verbreding van de A12 kan voor ons enkel na een degelijke studie die het nut van deze investeringen aantoont. Als extra rijstroken op de A12 effectief nodig zijn, dan moeten die maximaal gerealiseerd worden op havengronden, zodat hiervoor geen natuur- en landbouwgebied moet wijken. De A12 is en blijft immers de scheidingslijn van de Haven en de omliggende gemeenten en poldergronden.

Daarnaast moeten er milderende maatregelen komen om de nabijgelegen dorpskernen af te schermen van het lawaai en fijnstof dat het toenemende verkeer zal genereren. In de plannen staat dat de nieuwe A102 ondergronds wordt aangelegd, door tunnelboring en/of “cut & cover”. Wij vragen om te onderzoeken of (een deel van) de A12 ook ondergronds kan komen. Zoniet, dan zijn degelijke geluidsschermen of -bermen in de buurt van dorpskernen het absolute minimum. Hierover lees je meer onder thema ‘bermen, schermen & overkappen’.

Tweede Tijsmanstunnel

Wat?

De huidige Tijsmanstunnel is een knelpunt in de mobiliteit in en rond de haven. De tunnel is verouderd, voldoet niet meer aan de normen voor ADR-transport (gevaarlijke en explosieve stoffen) en er is geen plaats voor fietsers. 

Probleem?

ADR-transporten moeten omrijden via de Scheldelaan. Fietspendelaars mogen enkel door de tunnel in de fietsbus en staan dus mee in de file.

Voorstel Lenora

Lenora wil meewerken aan het uitwerken van een tweede kanaalverbinding met goede en brede fietsinfrastructuur. Zo wordt fietsen naar de haven aantrekkelijker.

Bron: www.nieuws.lantis.be