06/07 “OGV Oude Landen” BUURT infomoment

Infomoment met sprekers van Red De Hoekakker, Red De Voorkempen en de eigen getroffen buurt … nagels met koppen i.v.m. de zware gevolgen en impact op vlak van leefbaarheid voor de directe buurt en bij uitbreiding voor heel Ekeren. Gaat de politiek (in Ekeren) zijn inwoners steunen of gaan ze gewoon verder hun “investerings”weg zonder omzien ???

28/06 CPOV DWB A12 Noord (Webinar)

Werkbank over de A12 Noord (van verkeerswisselaar R1/A12/E19 tot aan Nederlandse grens) … bespreking en overleg i.v.m. …

 • Aanleg Logistiek Park Schijns (LPS) : Is dit nog nodig voor de haven van Antwerpen want de interesse is daar blijkbaar wat weggeëbd?
 • Aansluiting LPS op A12 : Gaat er een grote verkeerswisselaar aangelegd worden waardoor het vliegveld van Hoevenen moet verdwijnen?
 • Gevolgen voor A12 : Moeten de op-/afrittencomplexen Ekeren, Leugenberg, Hoevenen, Stabroek en gewenst LPS serieus aangepast en/of verdwijnen door Europese regelgeving i.v.m. verkeersveiligheid (a.g.v. te korte zones voor weefbewegingen )?
 • Modal-Shift : Gaan we in beide richtingen een busbaan naast de A12 aanleggen?
 • Verkeersdoorstroming : Gaat een voorgesteld extra 3e rijvak in beide richtingen (bovenop de gewenste busbaan) niet enkel een tijdelijk soelaas brengen en dan terug dichtslibben a.g.v. aantrekken van extra verkeer?
 • Modal-Shift : Hoe kunnen we vanuit Stabroek en Hoevenen een directe fietsverbinding realiseren richting Noorderlaan (met doorkruising van het spoorrangeerstation)?
 • Modal-Shift : Aanleg van een extra verkeersas is moeilijk te motiveren als er gelden broodnodig zijn om de gewenste Modal-Shift verder uit te bouwen (o.a. met extra verstevigd openbaar vervoer)?
 • P&R : Kunnen we t.h.v. Stabroek en/of Zandvliet een zinnige locatie vinden voor de aanleg van een extra P&R?
 • Op/-afritten A12 : Kunnen deze t.h.v. Stabroek, Zandvliet, … eventueel geoptimaliseerd en veiliger aangelegd worden?
 • Ecologie : Kan er naast de A12 een groene corridor voorzien worden om de natuurgebieden beter met elkaar te verbinden?
 • Geluid : Vraag naar grondige studies en realisaties van geluidswering t.h.v. Zandvliet, Berendrecht en Ekeren.
 • Leefbaarheid : Kunnen een snelheidsbeperking met trajectcontrole en kilometerheffing geen essentiële bijdragen leveren om de leefbaarheid in de Noordrand op vlak van geluid, fijn stof, uitstoot, … grondig te verbeteren?
 • Leefbaarheid : We hebben als LENORA nogmaals het voorstel gelanceerd voor een ondertunnelde A12 rond Ekeren (zie ook onze post http://www.lenora.be/11-05-cpov-dwb-a102-noord/) en de implementatie van de conclusies van een Antea-studie om aan de A12 degelijke geluidsschermen te plaatsen van de site Havana tot voorbij de wijk Edison.

24/06 CPOV DWB Nx (Webinar)

Werkbank over de gewenste Nx … bespreking en overleg i.v.m. …

 • Noodzakelijkheid : Is de Nx nu echt wel nodig of niet?
 • Alternatieven : Kan er niet beter geïnvesteerd worden in de uitbouw van reeds bestaande verbindingen?
 • Trajectkeuze : Vlak tegen Waterstraat of op afstand?
 • Aansluiting op A12 : Aanleg van een verkeerswisselaar t.h.v. Stabroek of t.h.v. vliegveld van Hoevenen (dat dan moet verdwijnen)?
 • Gevolgen voor A12 : Moeten de op-/afrittencomplexen Ekeren, Leugenberg, Hoevenen en/of Stabroek serieus aangepast en/of verdwijnen door Europese regelgeving i.v.m. verkeersveiligheid (a.g.v. te korte zones voor weefbewegingen )?
 • Gevolgen voor verkeer : Gaat de Nx het verkeer uit Stabroek weghalen maar niet (te) veel extra verkeer uit de brede Noordrand aantrekken?
 • Gevolgen voor milieu / biodiversiteit : Moeten we de natuur blijven opofferen en “groene” gebieden gaan opsplitsen?
 • Modal-Shift : Aanleg van een extra verkeersas is moeilijk te motiveren als er gelden broodnodig zijn om de gewenste Modal-Shift verder uit te bouwen (o.a. met extra verstevigd openbaar vervoer)?

21/06 LENORA Kernoverleg (Webinar)

Overleg en constatatie dat agv “voorjaarsmoeheid”, … (?) er weinig beweegt ninnen werkbanken zoals Routeplan2030 (Modal-Shift), 2e Tijsmanstunnel, CPECA, … We gaan proberen aan wat bomen te schudden 🙂 🙂

06/07 “Buurt”-INFOMOMENT “Oude Landen”

😲Spoorproject “Oude landen” ontspoort nogmaals

👎 Voor de buurt wordt het “genieten” 🤯 van treinen & bermen 😡

Op 06 juli INFOMOMENT met sprekers van Red De Hoekakker, Red De Voorkempen en de eigen getroffen buurt
Om 19.30u in zaal NOBELE DONK, Prinshoeveweg 21, Ekeren > inschrijven via mail aan OGKruising@gmail.com
of digitaal volgen via www.Hoekakker.be via deze link in uw browser
https://www.youtube.com/channel/UCwPS-YGoNfnFcOIR2kmuVeg

Meer info op https://www.facebook.com/groups/RedDeHoekakker

12/05 LENORA Kernoverleg

Weer eens kernoverleg 🙂 en bijeen brengen van onze ambities, opmerkingen, vragen, …voor de deelwerkbanken A12 en Logistiek Park Schijns en Nx. We gaan goed voorbereid naar de volgende werkbanken van het CPOV !!!

11/05 CPOV DWB A102 Noord

Voor het traject A102 Noord : zone t.h.v. Albertkanaal – zone t.h.v. Luithagen incl. verkeerswisselaar R1 / E19 / A12 / (eventueel nog aan te leggen) A102 brachten wij vanuit LENORA o.a. volgende zaken aan :

 • Gaat een A102 niet contraproductief zijn met de algemene doelstellingen van de beoogde Modal-Shift? Optimaliseren van verkeersstromen door aanleg van extra verkeerscapaciteit(en) gaat immers (enkel) extra (vracht)autoverkeer aantrekken.
 • Er mag geen twijfel over bestaan i.v.m. maximaal rekening houden met leefbaarheid! In de eerdere werkbanken van o.a. het Radicaal Haventracé is steeds mee de nadruk gelegd op het aangrijpen van alle kansen voor het optimaliseren & verbeteren van de leefomgeving (geluidsoverlast, lucht fijnstof, waterhuishouding, …).
 • De omgeving van Merksem gaat door de aansluiting op de verkeerswisselaar R1 / E19 / A12 een zeer onaangename plek om wonen worden. Gaat de uitstoot aan geluid, fijnstof, … aan de tunnelmond t.h.v. Merksem geen aanslag zijn op de ecologische waarden van de directe leef- en biologische omgeving?
 • Aandrang om te starten met nulmetingen en voldoende budget te geven zodat deze metingen kunnen blijven lopen tot ruim na de realisatie van het project.
 • Waarom (indien hij daadwerkelijk nodig is ?) de A102 niet onder het verkeersknooppunt A12-R1-E19 doorboren (bv. op niveau -1) & richting Nederland ondergronds laten doorlopen onder het huidige traject van de A12 (we zijn toch aan het boren) en pas voorbij de Edisonwijk boven laten komen? “TRAJECT A”
 • Voorstel om het op- en afrittencomplex Luithagen compacter uit te voeren of zelfs gewoon af te breken dit samenlopend met “TRAJECT A”.
 • Voorstel om de Transcontinentaalbrug (en brede omgeving naast zijn brughellingen) waar mogelijk te ontharden t.b.v. het creëren van een groencorridor om zo het Natuurgebied Bospolder rechtstreeks te verbinden met o.a. Rozemaaipark en Oude Landen.
 • De nieuwe zorgcampus Sint-Jozef (Heder) aan de wijk Rozemaai zal (medisch zeer) kwetsbare jongeren huisvesten en begeleiden. Maximale afscherming tegen geluid & fijnstof & … komende van de A12 is hier een “conditio sine qua non”. Zeker a.g.v. de geplande toename van het (vracht)autoverkeer op de A12.
 • Uitvoeren van de aanbevelingen van de Antea-studie “Rozemaai – Havanastraat Geluids- en luchtstudie” (Identificatienummer: 182676/par) met (eventueel) doortrekken van de aanbevelingen tot voorbij de wijk Edison. Hierdoor alle zuidwestelijke (rand)wijken van Ekeren en bij uitbreiding het centrum van Ekeren zelf afschermen van de komende toename aan geluidsoverlast a.g.v. de geplande toename van het (vracht)autoverkeer op de A12.
 • Invoeren van kilometerheffing t.b.v. motiveren van de (vracht)autobestuurder om over te stappen naar alternatieve modi en zo de Modal-Shift mee tot een succes te maken.
 • Invoeren van snelheidsbeperking 70km/h op het traject vanaf de R1 tot voorbij de Edisonwijk met bewaking en sanctionering door een degelijke trajectcontrole, gelijkaardig zoals gevraagd wordt voor de hele R1. Alle inwoners van Antwerpen zijn immers gelijk, of vergissen wij ons daarin?

Info i.v.m. CPOV – Complex Project Oostelijke Verbinding INDELING

http://www.lenora.be/cpov-complex-project-oostelijke-verbinding-indeling/

Voorstel “TRAJECT A”