Havenuitbreiding

Het havenbedrijf (‘PoAB’ – Port of Antwerp-Bruges) claimt dat het als motor van de Vlaamse economie moet blijven groeien en steeds verder moet uitbreiden om zijn toekomst – en dus ook de tewerkstelling en welvaart – veilig te stellen.

Daar staat tegenover dat meer en meer polder- en natuurgebieden moeten wijken om plaats te maken voor nieuwe scheepsdokken, opslagruimte, fabrieken, wegen… Meer haven betekent uiteraard ook meer goederenverkeer, meer pendelaars. Havenuitbreiding heeft bijgevolg een grote negatieve invloed op de ecologie in de Noordrand en op de leefkwaliteit van zijn bewoners.

Lenora begrijpt natuurlijk dat de haven belangrijk is voor de economie en hier en daar is uitbreiden wellicht nodig. Voor ons moet elke uitbreiding wel maximaal gebeuren op grondgebied van PoAB en compensaties (o.a. voor de natuur die moet wijken) moeten verwezenlijkt worden in het projectgebied zelf. Extra vracht naar het hinterland moet daarnaast zoveel mogelijk op treinen en binnenvaartschepen terecht komen.

In de praktijk is vooral overleg met alle betrokken stakeholders nodig om tot een gedragen consensus te komen. Lenora neemt het op allerlei vergaderingen op voor de Noordrand en zal dit blijven doen!

Hieronder gaan we in op een aantal specifieke geplande uitbreidingen die een impact zullen hebben op de Noordrand.

Bron: https://www.natuurpunt.be/pagina/beleidsdossier-havens

Nieuwe overslagplaats Zandvliet (CPECA)

Wat?

Bron: spoorpro.nl

In het kader van het ‘complex project extra containercapaciteit Antwerpen’ (CPECA), is een nieuwe overslagplaats voor containers voorzien naast de Zandvlietsluis.

Probleem?

Deze uitbreiding zal zorgen voor een toename van de aan- en afvoer van containers door vrachtwagens.

Voorstel Lenora

Wij willen dat het voor- en natransport van deze extra containers zoveel mogelijk met binnenschepen en elektrische treinen gebeurt, zodat het totaal aantal vrachtwagens niet toeneemt. 

(Petro-)chemische industrie

Wat?

Petrochemie is de tak van scheikunde die zich bezighoudt met verwerking van aardolie (petroleum) en de producten die daaruit worden afgeleid. Antwerpen huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. En die cluster blijft maar groeien. Bestaande fabrieken breiden uit en nieuwe worden toegevoegd.

Probleem?

De toenemende petrochemische activiteit zorgt – ondanks de steeds betere technologie – voor een zware belasting van het milieu. Lucht- en watervervuiling maar ook geluids- en lichthinder blijven een zorg.

Voorstel Lenora:

Lenora pleit voor strenge en regelmatig controles van de Vlaamse en Europese milieunormen. Dat is de enige manier om economie en tewerkstelling te verzoenen met de leefbaarheid en ecologie van onze al zwaar belaste dorpen.

Bron: https://www.hln.be/antwerpen/fakkelactiviteiten-bij-total-in-antwerpse-haven-mogelijk-licht-en-geluidshinder~ae7d4c71/

Leidingstraat vlakbij dorpskernen en door polders

Wat?

Bron: m.standaard.be/cnt/dmf20210415_97731842

Het havenbedrijf (PoAB) wil een ondergronds buizenstelsel aanleggen om grondstoffen vanuit de haven naar het hinterland te transporteren. De buizen nemen samen een strook grond van +/- 50m breed in.

Probleem?

Het project zal in zijn huidige vorm al weer schaarse landbouwgrond inpalmen,  o.a. in de Ettenhovense polder. Bovendien zullen de leidingen over de jaren verspreid worden ingegraven, wat landbouw in deze zone onmogelijk maakt. Tot slot zullen deze leidingen naar verwachting niet eens vrachtwagens van de weg halen, maar enkel de aangesloten bedrijven toelaten hun productie te verhogen.

Voorstel Lenora:

Als de leidingstraat er effectief komt (dit lijkt twijfelachtig want hier gaan heel wat onteigeningen mee gepaard), pleiten wij er met Lenora voor om maximaal gebruik te maken van haventerreinen en minimaal van groene landbouw en recreatieve gebieden. De haven en zijn bedrijven hebben het meeste profijt van deze leidingstraat, laat hen de terreinen dan maar afstaan.

Logistiek park Schijns

Wat?

Bron: https://omgeving.vlaanderen.be/

Naast de A12 ter hoogte van Hoevenen ligt een stuk uitbreidingsgebied voor de haven. Vandaag wordt deze plek gebruikt als zandopslag. De zandbergen vormen een natuurlijke geluidsbuffer tussen het rangeerstation Noord en de deelgemeente Hoevenen. Er bestaan echter plannen om het zand af te graven en in de plaats een nieuw logistiek park aan te leggen. 

Probleem?

Zonder geluidsbuffer zal de lawaaihinder in Hoevenen toenemen. Ook het aantal vrachtwagens op de A12 zal stijgen, want het Logistiek Park Schijns (LPS) is niet bereikbaar via het spoor of het water.

Voorstel Lenora:

Met Lenora stellen wij dat de nieuwe geluidsoverlast maximaal beperkt moet worden. Daarnaast moet het natransport op het bedrijvenpark zelf gebeuren, liefst via spoor ofwel met vrachtwagens die via een eigen oprit meteen op de A12 terecht komen.