08/04 LENORA Kernoverleg

Overleg & brainstorming over de afgelopen werkbanken die we gevolgd hebben en hoe we ons verder gaan positioneren binnen de wekbanken van het Complex Project Oostelijke Verbinding (Radicaal Haventracé).

06/04 GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Webinar over het GRUP dat als doel heeft om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld ondergronds kunnen worden aangelegd voor transport van (gevaarlijke) vloeistoffen en gassen.

Het eerste gedeelte was een inleiding over het waarom en hoe van het Gewestelijke Ruimtelijk UitvoeringsPlan, van de drie alternatieve trajecten die onderzocht gaan worden, …

In het tweede gedeelte werd uitvoerig mondeling ingegaan op de vragen en opmerkingen van de deelnemers : wat met groene (landbouw)zones, wat met veiligheid, waarom krijgen inwoners nu nog steeds (ver)bouwvergunningen als binnen enkele jaren hun eigendom (deels) onteigend gaat moeten worden, … ??? Terechte zorgen en verontwaardiging van zij die eventueel getroffen gaan worden.

Meer info op …

Website OMGEVING.VLAANDEREN.BE https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

Website Departement Omgeving – PLANNEN MET STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3baa457e-a8a2-4ba3-919f-1cc4a0d71ceb

31/03 A-R-S ” Hoe ver staat het met het Toekomstverbond?

Webinar georganiseerd door de grote drie burgerbewegingen Ademloos, Ringland en StRaten-generaal. Passeerden de revue : stand van zaken i.v.m. de verschillende werkgemeenschappen van het Toekomstverbond, de aanpak voor de herinrichting van de Noordelijke Ring, de werkbank Financiering die eindelijk gaat moeten bepalen waar en hoe de gelden verder gaan gevonden en uitgegeven worden, Routeplan2030 en Plan 2021 De Lijn over de toekomst van het openbaar vervoer, … Wordt ongetwijfeld vervolgd!

28/03 LENORA CPOV-Ambitienota Strategie

We hebben een laatste overleg gehouden om onze ambities en uitgangspunten goed te formuleren. Met dit document gaan we naar de deelwerkbanken van het Complex Project Oostelijke Verbinding (A102 – A12 – E313 – Logistiek Park Schijns – Nx – …).

Benieuwd naar onze ambities en uitgangspunten? 🙂

LENORA – Conclusie : Wij dringen er op aan dat onze bovenstaande ambities, uitgangspunten en focuspunten maximaal opgenomen gaan worden in de ambitienota van het Complex Project Oostelijke Verbinding. Zonder twijfel zullen deze door voortschrijdend inzicht aangevuld (kunnen) worden met extra onderwerpen en/of inhoudelijke wijzigingen van zodra de (deel-)werkbanken van het Complex Project Oostelijke Verbinding hun beloop gaan hebben.

21+25/03 Recht Op Lucht

Een groep bewoners van Antwerpen die actief ijvert voor een gezonde stad heeft het initiatief genomen om andere inwoners uit te nodigen en samen na te denken over en te activeren voor het “recht op lucht”. Doel is om de overheid en het Antwerps stadsbestuur te motiveren om te komen tot straten met voldoende zuurstof, rust en ruimte voor iedereen, … Ze gaan de politici een “duwtje in de rug” geven door zelf de luchtkwaliteit te meten op diverse plaatsen, klacht in te dienen tegen de slechte luchtkwaliteit, … om een gebrek aan beleid om te buigen.

Meer info over Recht Op Lucht : https://rechtoplucht.be/

Meer info over Klimaatplan Antwerpen : https://antwerpenklimaatplan2030.maglr.com/klimaatplan/cover

23/03 PROV.ANTWERPEN Overleg Transcontinentaalbrug

Vanavond samen gezeten met verantwoordelijken van de Provincie Antwerpen & het GroenKruis over de mogelijkheden om de Transcontinentaalbrug (verbinding tussen Ekeren en Luithagen) deels te ontharden. Insteek is om een groene verbinding te realiseren tussen enerzijds Bospolder en anderzijds Rozemaaipark / Oude Landen. Wat is er beschikbaar aan ruimte, welke doelgroepen van bv. amfibieën, zoogdieren, waterdieren, … lopen mogelijk in de kijker als “bruggebruiker”, …

Ook het districtsbestuur van Ekeren is het idee zeer genegen om de Transcontinentaalbrug te ontharden en deels als groene corridor in te richten. Zie o.a. pagina 29 van het “Masterplan Ekeren-Centrum” uit 2016.

Meer info over het GroenKruis : https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/het-groen-kruis0.html

11/03 LENORA Kernoverleg

Vandaag grotendeels (weer) veel tijd gestoken in het oplijsten en uitschrijven van onze standpunten naar aanleiding van de CPOV Informatiezitting Startbeslissing … Wordt vervolgd …

23/02 CPOV Informatiezitting Startbeslissing

Uitgebreide uiteenzetting in verband met het komend trajectverloop binnen het CPOV “Complex Project Oostelijke Verbinding”. De verschillende stappen en de wijze van (samen)werking en overleg tussen alle stakeholders werden uit de doeken gedaan, o.a. aan de hand van een verduidelijkende tijdslijn. Het gaat een intensief en lang traject worden waarbij (de opbouw van onderling) vertrouwen DE hoeksteen wordt om tot een voor de volledige Oost- en Noordrand gedegen leefbaar resultaat te komen.

Op vlak van lawaai en fijnstof en groene verbindingen gaan voldoende “begeleidende en milieubeschermende” maatregelen gerealiseerd moeten worden om de HUIDIGE TOESTAND VAN (OVER)LAST TE VERLAGEN en “missing links” weg te werken … en er voor te zorgen dat er GEEN EXTRA BELASTING van de omgevingsleefbaarheid gecreëerd wordt !!!

Dit als gevolg van bijkomende weg- & spoorinfrastructuur (is er echt geen voldoende capaciteit?), verkeerssturing van extra (vracht)verkeer over de A12 (incl. snelheidsverlaging en/of kilometerheffing?), aanleg van de A102 & Nx (zijn zij nu echt wel nodig?), ontwikkeling van Logistiek Park Schijns (is er in de Haven echt geen andere locatie beschikbaar … bv. de oude GM-site?), maximale ondersteuning van de modal-shift binnen het Routeplan2030 (uitkijken dat we deze niet tenietdoen?), … Kortom, het volledige traject van het CPOV vanaf de Nederlandse grens tot aan de aansluiting op de E313 in Ranst gaat met een vergrootglas bekeken moeten worden.

ONDERSTAANDE SCHEMA’S ZIJN LOUTER INDICATIEF

ONDERSTAANDE SCHEMA’S ZIJN LOUTER INDICATIEF

ONDERSTAANDE SCHEMA’S ZIJN LOUTER INDICATIEF

RP2030 Stand van zaken … Modal-Shift

Binnen de werkbank Routeplan 2030 worden de krijtlijnen uitgezet om de mobiliteit in de vervoersregio Antwerpen te moderniseren, stroomlijnen en bevorderen volgens het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid van de Vlaamse regering. Hiervoor moet de burger op een gestructureerde en doenbare wijze alternatieven aangereikt krijgen om zijn verplaatsingen via duurzame en gezamenlijke vervoersmodi uit te voeren, zoals daar zijn fietsen, wandelen, degelijk openbaar vervoer (tram-trein-bus), deelauto’s, deelfietsen, … Enkel door een degelijk aanbod zal de burger deze modal-shift kunnen en/of willen maken.

En hier wringt het schoentje want veel van deze zaken moeten op lokaal vlak uitgewerkt en gerealiseerd worden. Vanaf begin 2022 gaat immers ook de nieuwe bus- en tramregeling van De Lijn in voege en zullen veel inwoners van(uit) de Noordrand geconfronteerd worden met het feit dat zij (meermaals) zullen moeten overstappen om op hun bestemming te geraken in o.a. het stadscentrum van Antwerpen, maar evengoed in de brede rand rond Antwerpen.

Wordt het niet dringend tijd dat de verschillende districts- en gemeentebesturen hun inwoners gaan informeren omtrent deze ingrijpende veranderingen ?? Welke buslijnen er afgeschaft of opgewaardeerd gaan worden, op welke plaatsen dat er (extra) overstapplaatsen ingericht moeten worden ?? Hoe de plaatselijke besturen zelf “the missing links” gaan organiseren en/of aanvullen door vervoer op maat, … ??

Wil je er zelf meer over weten stuur dan een mailtje naar info@lenora.be

Waar gaat dat naartoe ??? Hopelijk naar een serieuze & noodzakelijke modal-shift …

25/01 CPOV Opstellen standpuntenlijst

Avondje brainstormen om de startnota van het “Complex Project Oostelijke Verbinding” (CPOV) te evalueren. Dit CPOV gaat een vast stramien volgen en na het doorlopen van alle “wettelijke stappen” tot besluitvorming komen over …

  • Welke (mitigerende) maatregelen moeten er waar zeker uitgevoerd worden om de leefbaarheid in de woonkeren en de groengebieden van de Noordrand te verbeteren.
  • Is de A102 (verbindingstunnel tussen Wommelgem en Ekeren) uberhaupt nodig / gewenst? Gaat deze nieuwe tunnel de Modal-Shift en de biologische diversiteit van de omgeving niet tenietdoen?
  • Is de Nx (verbindingsweg tussen A12 en Kapelsestraat) uberhaupt nodig / gewenst? Gaat deze nieuwe weg de Modal-Shift en de biologische diversiteit van de omgeving niet tenietdoen?
  • Moet het Logistiek Park Schijns (LPS) wel naast de A12 ontwikkeld worden? Is er geen betere locatie op haventerreinen te vinden (oude GM-terreinen)? Kan dit LPS wel degelijk ontsloten worden naar waterweg (niet dus), spoor (jawel), weg (A12 is al overbelast), … ???

Kortom, veel vragen en onzekerheden waar wij als burgerinitiatief stellig onze bezorgdheden, voorwaarden, eisen, … zullen aanbrengen.