12/10 WB 2eSpoor “Finale” werksessie OudeLanden

Een webinar-avond met duidelijk cijfermatige, statistische gegevens maar eigenlijk brachten de mensen van Infrabel geen nieuw verhaal t.o.v. de vorige vergaderingen/werkbanken. Het viel (wel veel) op dat de mensen van het Antwerps stadsbestuur & kabinet serieus in de verdediging gingen bij opmerkingen en vragen … waarvan o.a. volgende (weer eens) onbeantwoord bleven :

Hoe gaan de klanten de weg (terug) naar het spoor vinden? Zij haken de laatste jaren/decennia alleen maar meer en meer af a.g.v. de stroefheid bij de uitbaters van het spoor i.v.m. maken van boekingen, laden/lossen van treinwagons, opmaken van planningen, … Hierdoor is er nu blijkbaar een gigantisch overschot aan capaciteitspotentieel … maar toch wil men investeren in een uitbreiding ???

Prognoses die gemaakt worden tegen 2030 … maar wat met vooruitzichten voor 2040 of 2050? Is er dan wel genoeg capaciteit of moet er bv. nu al meer richting Linkeroever gekeken worden?

Er is ineens sprake van eventueel gelijktijdig personenvervoer op de spoorlijnen richting haven in te richten waar nu alleen maar goederentransport gebeurt (?). Daar waar voor het ringspoor rond Antwerpen het argument gebruikt wordt dat het gevaarlijk goederentransport daar weg moet om de doorstroming van het personenvervoer te optimaliseren. Want personenvervoer en gevaarlijk / ADR goederentransport horen NIET samen op hetzelfde spoor, laat staan in tunnels zoals het bv. bij de eventuele A102 het geval zal gaan zijn … (?).

We gaan nu een projectgebied verwezenlijken richting een A102 (met treintunnel) die na Modal-Shift, Routeplan 2030, Corona en zijn promotie van thuiswerk, … misschien niet meer nodig gaat zijn (?) Gaan we hier een grote investering doen die elders meer baat kan hebben, die binnen afzienbare tijd naast o.a. “spook”bruggen kan opgesomd worden?

Wordt dus (weer eens) vervolgd … want ook de eerder geformuleerde en aangebrachte (kritische) bemerkingen van Red De Voorkempen werden niet behandeld. Of gaat alles op basis van “oude politiek cultuur” dan toch maar door iedereen zijn strot geduwd worden?

26/10 RINGLAND Zorro-avond

Met enthousiasme zijn de mensen van Ringland verder aan het “bouwen” aan het overleg om in de zuidrand van Antwerpen (Mortsel, Edegem, Hove, …) iets in gang te zetten i.v.m. modal-shift en “Hoe gaan we ons in de toekomst verplaatsen?”. Er komt daar een goede wisselwerking/brainstorming tot stand tussen administratie, beleidsmakers, burgers, bewegingen, … om samen richting een toegankelijke mobiliteit te gaan. Ervaringen die later zeker ook hun nut gaan kunnen betekenen voor bv. onze Noordrand … meer leefbaar te houden 🙂

15/10 WB RP2030 Tweede Themasessie Vervoersplan 2021

Uiteenzetting door de verantwoordelijken van de Lijn i.v.m. hun ideeën over toekomstige sneldiensten en feder-lijnen (verbindingen tussen de grote nog te realiseren verkeersknooppunten waar de reiziger zal moeten/kunnen overstappen). Er zal daarbij vanuit de Lijn voornamelijk veel aandacht gaan naar afstemming met de NMBS en het verkeer van/naar de stad Antwerpen. Daarnaast zullen de plaatselijke gemeente- en dorpsbesturen zelf moeten instaan voor het lokaal transport voor hun inwoners van/naar deze verkeersknooppunten (die buiten de kernen gaan liggen). Dit vervoer “op maat” zullen zij echter grotendeels zelf moeten organiseren/bekostigen want binnen de vervoersregioraad Antwerpen gaan hiervoor weinig de centen te rapen zijn 🙁

21/10 RINGLAND Jaarlijkse “Roma-avond”

Door corona moest ook deze infoavond digitaal georganiseerd worden. Wat hebben we gezien / geleerd …

Eerst loodste Peter Vermeulen ons langs de verschillende stappen van “Ringland” … van het Noordkasteel via Groenendaallaan, wijk Dam, Borgerhout, Berchem, … tot aan het Zuid. Er werd telkens per segment halt gehouden om te verduidelijken waar “Ringland” nu al stond of nog moest vertrekken.

Dan was het aan Pol Van Steenvoort om te schetsen dat er nog veel werk op de plank ligt, dat er nog (heel) veel geld gevonden moet worden, dat het toch allemaal niet zo snel verloopt a.g.v. procedures, werkbanken, …

Daarna +/- 5 min film van een musicaal optreden van een oud ringlandfeest … om af te sluiten met een uitgebreid hoofdstuk over StraatVinken.

De Antwerpse districten in de Noordrand (?) … tja die waren ze weer vergeten 🙁 Dus zelf dan maar met gelijkgezinden verder op weg voor een LEefbare NOordRAnd !!!

29/09 (R)WB Tijsmanstunnel

Regionale werkbank over de “2e” Tijsmanstunnel waar het idee van een nieuwe brug over de dokken werd voorgesteld, deze zou dan hoger worden dan de bestaande Lillo-brug om de scheepvaart niet te hinderen. Er blijven wel veel vragen onbeantwoord, zoals …

  1. Hoe dikwijls en hoe lang gaat de brug voor de scheepvaart open moeten staan?
  2. Is dit (met lange wachttijden?) een oplossing voor het lokaal secundair verkeer tussen Scheldelaan en A12?
  3. Wat met de aanrijhellingen? Zijn deze doenbaar voor bv. de fietsers?
  4. Wat bij calamiteiten, onderhoud, defecten, …? Naar waar kan het verkeer dan uitwijken?
  5. Gaan de weefbewegingen op de korte afstanden tussen de nieuwe brug en enerzijds A12 / anderzijds Scheldelaan geen opstakel blijven vormen voor de verkeersdoorstroming en de veiligheid?
  6. …?

Nog veel werk aan de winkel …

19/11 Infomoment te Stabroek GAAT NIET DOOR

Ons infomoment te Stabroek ” Blijven Polder & Ekeren leefbaar ? ” ingepland op 19 november gaat niet door. A.g.v. de verlengde Corona-beperkingen is het niet te verantwoorden om met een grote groep mensen samen te komen.

We nemen dit zeker in 2021 te Stabroek & Ekeren terug op van zodra er “Corona-beterschap” is 🙂

13/08 LENORA Kernoverleg

Terugblikken op & brainstormen over Overleg Noordelijke Bewegingen, Complex Project Radicaal Haventracé, … Via de webinar de online bevraging van deze laatste ingevuld, zie hieronder onze feedback.

A.g.v. vakantie- & Coronaperiode ligt alles wat stil, in september verwachten we weer meer actie & vergaderingen … 🙂

22/07 Overleg Noordelijke Bewegingen

Overleg over het (nieuw opgestarte) Complex Project Radicaal Haventracé (CP RHT), samen met de andere burgerbewegingen NxPlus, Red de Voorkempen, NixNx, Leefbaar Merksem, … De startnota van dit CP wordt op dit ogenblik geschreven door de administratie(s) om na het zomerreces aan de Vlaamse Regering voorgelegd te worden. Zaak van kort op den bal te zitten, onze verzuchtingen/wensen/eisen/… hierin mee te laten nemen & er over te waken dat we op het einde geen wit konijn door ons strot geduwd krijgen zoals bij CP ECA (containercapaciteit). Hier werd immers door de politiek plots “alternatief 9” vastgelegd, een alternatief dat de toetsing niet doorlopen heeft !!!