03/01 Nx(Plus) CPOV-overleg

Overleg met andere stakeholders (burgerwegingen NixNx & NxPlus, Boerenbond, betrokken inwoners) i.v.m. de draft van ambitienota CPOV met eenzelfde inschatting als die waarmee wij 2021 afgesloten hebben : veel aandacht voor een door sommigen gewenste aanleg van een Nx (dwars door de polders) & weinig aandacht voor leefbaarheid 🙁

29/12 LENORA Kernoverleg RHT/CPOV-Bezwaar

De koppen bijeen voor het schrijven van een bezwaar n.a.v. de voorstelling van draft van ambitienota in het kader van het Complex Project Oostelijke Verbinding (CPOV). Een ambitienota waarin het bulkt van infrastructurele ingrepen en quick-wins om het (vracht)verkeer te dienen, maar waar het ontbreekt aan visie om de broodnodige modal-shift te verwezenlijken en om de leefbaarheid in de getroffen gebieden/woonwijken van de Noordrand te (willen) verbeteren 🙁 🙁 🙁

Lees hier ons bezwaar :

22/12 2eSpoor Overleg met Kabinet

Overleg tussen stakeholders (particulieren, burgerbewegingen, juristen) en vertegenwoordigers van het betrokken federaal kabinet … op zoek naar realisme om het voor de betrokken buurt (en bij uitbreiding heel Ekeren) verstikkende dossier. Wordt vervolgd.

21/12 CPECA WB Natuurcompensaties

Wederom overleg over de voorziene natuurcompensaties en voor Rechteroever blijft het wederom wachten op een coördinator om gesprekken en overleg met betrokken stakeholders op te starten … Gaat dit er eigenlijk wel van komen of gaat de leefbaarheid, het milieu & de biodiversiteit op Rechteroever te grabbel gegooid worden?!? We blijven er mee in onze laag zitten 🙁

20/12 POA Overleg i.v.m. Europaterminal

LENORA diende 27 oktober ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021045048 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de Europaterminal. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen in gesprek gegaan. Het was een open en constructief gesprek over o.a. ECA, Logistiek Park Schijns (LPS), modal-shift, ecologische impact, … Wordt ongetwijfeld vervolgd 🙂

Lees hier ons bezwaar :

Lees hier de reactie van PoA :

17/12 2eSpoor Overleg burgerbewegingen

Naar aanleiding van het toekennen van de vergunning voor het Infrabel-project “Oude Landen” hebben een aantal stakeholders (particulieren, burgerbewegingen, juristen) overleg gehad over hoe verder te handelen. Dossier opstellen en naar Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan dus!

15/12 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merksem

Initiatief van GruunRant : het GruunRUP Ekeren-Merksem om in dit stukje van onze Noordrand de gewenste en nodige groene verbindingen/corridors te realiseren tussen de verschillende groene en biologisch waardevolle gebieden.

09/12 CPECA Actorenoverleg Najaar 2021

Evaluatie van o.a. natuurcompensaties, nautische aspecten, landbouweffectenrapport en mobiliteit. Nog veel vragen aangaande reële compensaties, mogelijkheden voor binnenscheepvaart, haalbaarheid van gewenste modal-shift, …

08/12 LENORA Kernoverleg

Koppen bijeen en overleg i.v.m. UA-project, CP Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen, CP Oostelijke Verbinding, WB Radicaal HavenTracé, 2e Tijsmanstunnel, … We zullen (nog) eens serieus in de pen gaan kruipen i.v.m. de voorgestelde draft van ambitienota voor het CPOV 🙂