AWV EKEREN Geluidsmetingen t.h.v. Rozemaai & Schoonbroek

Eind december viel onverwacht een schrijven van het Agentschap Wegen en Verkeer in de bus … 🙂 met de melding dat er geluidsmetingen zullen plaats vinden in de wijken tegen de A12 🙂 (zie onder). Als geëngageerde burgers hebben we wat bijkomende vragen gesteld en antwoorden gekregen … en zijn ze beginnen meten 🙂 🙂

 • Wie is juist de opdrachtgever voor deze meetcampagne?
 • Het Agentschap Wegen en Verkeer is opdrachtgever en tevens uitvoerder van deze meetcampagne.
 • Worden deze geluidsmetingen uitgevoerd in het kader van een specifiek project?
 • De geluidsmetingen worden uitgevoerd in het kader van de geplande geluidsschermen langsheen de A12 langsheen de wijk Schoonbroek  
 • Zijn er in het verleden al gelijkaardige meetcampagnes uitgevoerd
 • In 2014 werden er een gelijkaardige meetcampagne uitgevoerd  
 • Zijn de verslagen (incl. grafieken & analyserapporten) van voorgaande meetcampagnes publiekelijk raadpleegbaar?
 • De resultaten van deze metingen zijn bij onze diensten steeds op te vragen.
 • Over hoeveel meetpunten is deze meetcampagne gespreid & waar situeren ze zich juist?
 • Er zijn (in totaal) 11 meetpunten voorzien t.h.v. Leo Baekelandstraat nr. 9 / Leo Baekelandstraat nr. 1 / Thomas Greshamstraat nr. 31 / Thomas Greshamstraat nr. 19 / Thomas Greshamstraat nr. 3 / Groot Hagelkruis nr. 234 / Jan Ympynstraat nr. 42 / Eugeen Van Mieghemstraat nr. 18
 • Wat is juist de frequentie van de geluidsmetingen? Welke tijdstippen? Dagelijks, wekelijks, maandelijks, … in ochtend, voormiddag, namiddag, avond, nacht, …?
 • Per woonzone worden op 1 dag ter hoogte van een 10-tal meetpunten geluidsmetingen uitgevoerd. De  geluidsmetingen worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de meetnorm ISO 1996-2: nl. meewind, waarbij de wind van de weg naar de woning waait, een maximum windsnelheid van 5 m/s, een luchttemperatuur tussen 0°C en 30°C en zonder regen of sneeuw. Verder is ook een vlotte verkeersdoorstroom noodzakelijk. Per meetpunt wordt het ogenblikkelijk geluidsniveau opgemeten. Elke meting duurt 15 minuten. Van deze 15 minuten wordt dan het energetisch gemiddeld geluidsniveau LAeq bepaald. Na 15 minuten is de LAeq-waarde stabiel (zeker bij autosnelwegen).
 • De metingen zijn bemand zodat stoorgeluiden (vliegtuiglawaai, plaatselijk verkeer, blaffende honden) uit het meetsignaal kunnen worden gewist. Tijdens de metingen wordt het verkeer geteld zodat deze kunnen vergeleken kunnen worden met verkeersintensiteiten op andere tijdstippen. Ook de meteogegevens worden per minuut in het meetverslag opgenomen.
 • De metingen worden uitgevoerd tijdens de dagperiode tussen 9u en 15u. Dit zijn de daluren. Tijdens de spitsuren is er meer verkeer dan tijdens de daluren en liggen de geluidsniveaus wat hoger. Daarom worden de verkeersintensiteiten tijdens de metingen steeds opgenomen in het meetverslag zodat deze steeds kunnen vergeleken worden met spits, nacht- en dagwaarden.
 • Daarnaast wordt er, volgens samenwerkingsovereenkomst IX, voor eventuele geluidswerende maatregelen bij bestaande situaties gekeken naar het gemiddelde geluidsniveau over 1 dag, het geluidsniveau LAeq,dag , dit wil zeggen de LAeq-waarde tussen de periode van 7u ’s morgens tot 19u ’s avonds. Deze methode wordt toegepast bij alle woonzones in Vlaanderen.
 • Bij de vergelijking van spitsuur, daluur en daggemiddelde wordt vastgesteld dat gezien het verloop en de samenstelling van het verkeer (percentage vrachtwagens) statistisch het LAeq in de piekuren ongeveer 2 dB(A) hoger is dan het LAeq tijdens de daluren (tijdens dewelke wij normaal geluidsmetingen uitvoeren). Om tot een LAeq,dag te komen worden de meetresultaten verhoogd met ongeveer 1 dB(A) om met dit feit rekening te houden.
 • Wat gebeurt er juist met de resultaten van de geluidsmetingen?
 • Na de plaatsing van de geluidsschermen zal er nieuwe meetcampagne plaatsvinden om het effect van het geluidsscherm te kunnen beoordelen.  
 • Worden deze in een studie verwerkt met uitgebreide grafieken & analyserapporten?
 • De geluidsmetingen worden verwerkt in een verslag.  
 • Worden deze verslagen later publiekelijk raadpleegbaar?
 • Ook deze verslagen zijn gewoon op te vragen bij ons.
 • Over welk type schermen gaat het hier juist?
 • Het betreft een cassette systeem bestaande uit PVC en een akoestische absorberende inlegplaat.
 • Waar en wanneer zullen deze juist geplaatst worden?
 • Deze komen tot enkele tientallen meters ten zuiden van de Transcontinentaalbrug en worden geplaatst in het najaar van 2021.
 • Komen er ook geluidsschermen langsheen het hele traject Kazerne Luchtbal – Rozemaai – Transcontinentaalbrug? = de zone waar de metingen uitgevoerd gaan worden. Ook op de verhoogde A12-oprit t.h.v. Leo Baekelandstraat?
 • Nee, er komen enkel schermen aan de wijk Schoonbroek. De reden dat er zal gemeten worden is omdat de metingen voor beide wijken al dateren van 2009 Rozemaai en 2014 Schoonbroek. Om de recente cijfers correct te kunnen vergelijken zal er voor beide wijken een voormeting plaatsvinden. Meer informatie betreffende het plaatsen van geluidswerendeconstructie werd opgelijst in dit document: