09/02 LENORA Kernoverleg

Bespreken van de reacties op onze uiteenzetting “CitizenScience” over aanzet tot geluids- en fijnstofmetingen in o.a. de Noordrand, brainstormen over het traject zoals wij er verder mee vorm aan willen geven, inhoudelijk voorbereiden op het startmoment met de UA in het kader van het project “Community Service Learning (CSL)”, …

08/02 CPOV WB Reacties Ambitienota

Zowel GruunRant als LENORA werden als stakeholders gevraagd om op deze werkbank hun visie over enkele door hen aangebrachte punten verder te verduidelijken.

Voor GruunRant bracht Paul Lermytte de terechte bezorgdheid dat de voorgestelde ambitienota veel te veel de nadruk legt op het creëren van meer en meer infrastructuur en doorstroming voor het (vracht)autoverkeer, met zelfs hier en daar snel snel veel “quick win’s”, daar waar het onderwerp leefbaarheid meer en meer niet behandeld dreigt te worden. Nochtans is het CPOV gestart vanuit de idee dat het aftoetsen en verbeteren van de leefbaarheid binnen het volledige projectgebied een absolute betrachting was.

Voor LENORA bracht Peter Desmaretz een uiteenzetting “CitizenScience” aangaande de door ons al lang gevraagde opstart van metingen (geluid & fijnstof & …) om op lange termijn vanuit een nulmeting de evolutie en effecten van het CPOV te kunnen monitoren, ver voorbij de doorlooptijd van het CPOV zelf. Ons voorstel van (1) fijnstofmeters (platform https://sensor.community/nl/ & https://www.samenvoorzuiverelucht.eu/dataportaal) die bv. ook door RIVM (NL) toegepast worden bij officiële studies & (2) geluidsmeters (platform Klankentappers dat via IMEC Antwerpen gelanceerd werd) werden goed onthaalt. O.a. vertegenwoordigers van UA, VITO, provincie, … waren positief, aangevuld met enkele welkome (kritische) bemerkingen aangaande technische aspecten van ander stakeholders.

19/01 LENORA Kernoverleg

Nabespreking van onze vergaderingen met de beleidsmensen van PoA en PSA naar aanleiding van onze bezwaarschriften in het kader van de vergunningsaanvragen voor de Europaterminal & PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2. Ook verder brainstormen over de komende werkbank(en) van het CPOV met zijn voorgestelde draft-ambitienota. Een ambitienota die het ontbreekt aan engagement en durf om de leefbaarheid binnen onze Noordrand duidelijk als hoofditem op de voorgrond te brengen i.p.v. steeds maar trafiek en infrastructuuruitbreiding naar voor te pushen 🙁 🙁 🙁 !!! Als afsluiter voorbereiding voor ons CLS-project dat we samen met de UA gaan doorlopen. Werk aan de winkel op diverse fronten – LEVE 2022 !!!

12/01 PoA Overleg i.v.m. PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2

LENORA diende 13 december ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021020238 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de uitbreiding van loswal K913 door PSA Antwerp. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen en verantwoordelijken van PSA in gesprek gegaan. Het was een open en constructief gesprek over o.a. de geplande en te verwezenlijken positieve ecologische impact van het project, de inzet van PSA om aan “vergroening” te doen door realisatie van nieuwe en minder energieverslindende technieken, de trafiekafhandeling van vrachtverkeer (waarschijnlijk) hoofdzakelijk over de A12, … Wordt vervolgd 🙂

Lees hier ons bezwaar :

Lees hier de reactie van PSA :

10/01 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merskem BIS

Update van de startnota die 15/12 boven de doopvont gehouden werd. Meer in detail uitwerken van gebiedsbegrenzing, redenen projectopstart, verdere projectuitwerking, … om de groene zones rond/van Ekeren en Merksem met elkaar in verbinding te brengen. En dit o.a. door middel van het betrekken en motiveren van de plaatselijke inwoners van Ekeren en Merksem.

03/01 Nx(Plus) CPOV-overleg

Overleg met andere stakeholders (burgerwegingen NixNx & NxPlus, Boerenbond, betrokken inwoners) i.v.m. de draft van ambitienota CPOV met eenzelfde inschatting als die waarmee wij 2021 afgesloten hebben : veel aandacht voor een door sommigen gewenste aanleg van een Nx (dwars door de polders) & weinig aandacht voor leefbaarheid 🙁

29/12 LENORA Kernoverleg RHT/CPOV-Bezwaar

De koppen bijeen voor het schrijven van een bezwaar n.a.v. de voorstelling van draft van ambitienota in het kader van het Complex Project Oostelijke Verbinding (CPOV). Een ambitienota waarin het bulkt van infrastructurele ingrepen en quick-wins om het (vracht)verkeer te dienen, maar waar het ontbreekt aan visie om de broodnodige modal-shift te verwezenlijken en om de leefbaarheid in de getroffen gebieden/woonwijken van de Noordrand te (willen) verbeteren 🙁 🙁 🙁

Lees hier ons bezwaar :

22/12 2eSpoor Overleg met Kabinet

Overleg tussen stakeholders (particulieren, burgerbewegingen, juristen) en vertegenwoordigers van het betrokken federaal kabinet … op zoek naar realisme om het voor de betrokken buurt (en bij uitbreiding heel Ekeren) verstikkende dossier. Wordt vervolgd.