14/04 Bezwaarschriften “Ongelijkgrondse Vertakking” Oude Landen

In december heeft de Vlaamse Regering enkele beslissingen genomen i.v.m. de “Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Antwerpen” (zie documenten hieronder).

In het kader van het lopend openbaar onderzoek hebben de leden van LENORA deze beslissingen en het dossier doorgenomen en onderstaande bezwaarschriften met vragen en opmerkingen opgesteld. Deze zullen deze week nog ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen.

Inwoners van Ekeren die ook hun bezorgdheden willen uiten, kunnen dit nog doen tegen ten laatste 21/04 bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen. Ofwel door middel van een aangetekende zending, ofwel door persoonlijk te gaan afgeven (met ontvangstbewijs).

Meer info zal ook te vinden zijn op de website http://www.hoekakker.be van onze vrienden van burgerinitiatief “Red de Hoekakker”.