24/07 Overleg met medewerker van Groen Ekeren

Vruchtbaar gesprek met een medewerker van Groen Ekeren over het Toekomstverbond en zijn “komende” problemen voor de leefbaarheid van de Noordrand. Peter heeft zich de laatste jaren verdiept in de dossiers voorafgaand aan het Toekomstverbond en wij hebben afgesproken dat we in de toekomst intens gaan overleggen/samenwerken.

30/06 Overleg met Noordelijke Bewegingen

Op initiatief van de mensen die zich al jaren georganiseerd hebben rond de problematiek van de (nog aan te leggen) NX ging LENORA mee in overleg met o.a. NixNX, Boerenbond, Merksem Leefbaar, Fietsersbond Kapellen, Gruunrant, … Een leerrijke avond!

27/06 Overleg met Natuurpunt Noord (Ekeren)

Goed gesprek met de mensen van Natuurpunt Noord (Ekeren). Zij delen onze bezorgdheden aangaande de toekomstige leefbaarheid van de Noordrand. Wij hebben afgesproken dat we n.a.v. de nog op te richten werkbank “Noord / Haventracé” (handelend over het Radicaal Haventracé A102+A12) intens gaan overleggen/samenwerken.

http://www.antwerpennoord.be/cms/

http://www.antwerpennoord.be/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=131&cntnt01origid=97&cntnt01returnid=63

Open brief beleidsmakers mobiliteit

Afgelopen week ging onderstaande brief aangetekend de deur uit naar alle beleidsmakers in het Antwerps mobiliteitsdossier. Zo ontvingen Minister Ben Weyts, Burgemeester Bart De Wever, Schepen Koen Kennis, districtsburgemeester Koen Palinckx en Intendant Alexander D’Hooghe elk een kopie.

Alvast een krachtig signaal om de burgers in de Noordrand niet te vergeten en een middel om onze plaats aan de onderhandelingstafels op te eisen. Benieuwd naar de reactie!

 Geachte,

 Hierbij willen we reageren op het eerste voortgangsrapport van 15 juni jl. n.a.v het Toekomstverbond.

 Met interesse en bewondering voor het werk van de intendant en uw Departement, volgen we dit dossier op de voet. Zeer verblijd zijn we met de ontwerpteams die in september de districten zullen doorkruisen om burgers te betrekken bij het overkappingsverhaal. Fijn dat er zo gezocht wordt naar een breed draagvlak voor een project van deze omvang.

 We vragen ons echter sterk af waarom de gebieden uit de Noordrand (Ekeren, Stabroek, Hoevenen) NIET betrokken worden bij dit project. Met het Radicaal Haventracé wordt er beoogd om 30% van het doorgaand (zwaar) verkeer van de Antwerpse Ring weg te halen en dit langs de A12 naar de E17 te leiden. We begrijpen in de Noordrand dat er een oplossing moet komen voor de mobiliteitsknoop op de Antwerpse Ring. Echter, deze enorme toename aan verkeer is een regelrechte aanslag op de leefbaarheid van de (veelal jonge) gezinnen die zich langs de A12 hebben gevestigd. We betreuren dan ook enorm dat er in het Toekomstverbond gezwegen wordt over het welbevinden van deze groep.

 Als we de redenering doortrekken en in een breder perspectief plaatsen, gaan de bewoners rond de Antwerpse Ring in de toekomst geconfronteerd worden met aanzienlijk minder verkeer (en dito uitstoot/lawaaihinder), alsook garanties hebben  op een overkapping van de ringweg. Er is hierbij echt grondig gewerkt rond de leefbaarheid van deze burgers.

 We kunnen ons helaas niet van de indruk ontdoen dat de bewoners van de Noordrand – die nota bene in het nieuwe tracé de grootste lasten zullen dragen – in de kou blijven staan. Er wordt geen enkel gewag gemaakt dat deze burgers- die fundamenteel niet verschillen van die van de Ring – betrokken worden in de ontwerpwedstrijd. Dit is onrechtvaardig en moeilijk verdedigbaar.

 Daarom vragen wij met aandrang om een 7de segment op te richten of een uitbreiding te doen van het segment Noord, om zo de bewoners van de Noordrand te betrekken bij het overkappingsverhaal. Ook wij hebben immers evenveel recht op een gezonde leefomgeving. Uit internationale wetenschappelijke studies* (cfr. Prof. Dirk Avonts) blijkt dat schermen of andere maatregelen ontoereikend zijn om fijn stof te capteren. Wij willen dan ook resoluut ijveren voor een overkapping van deze regio.

 Kunnen we hier aub met U in overleg gaan?  Graag uw antwoord.  Alvast bedankt!

 namens LENORA (Leefbare Noordrand)

info@lenora.be   www.lenora.be    www.facebook.com/lenora.antwerpen/

21/06 Overleg met Districtsbestuur Ekeren

We gingen in overleg met Koen Paelinckx (Districtsvoorzitter) & Ludo Van Reusel (Districtsschepen Openbare werken & Financiën). Hoe is het district betrokken geweest bij de totstandkoming van het Toekomstverbond? Waar hebben we raakpunten? Waar kunnen wij elkaar versterken en ondersteunen? …

20/06 Voordracht “Toekomstverbond” door Intendant

We gingen in het CC van Deurne luisteren naar een voordracht over het Toekomstverbond door de Intendant zelf. Dat de volledige uitvoering heel veel geld (ettelijke miljarden) en tijd (generatie(s)?) gaat vergen, werd daar duidelijk uit de doeken gedaan. Ontluisterend voor sommige aanwezigen in de zaal.

14/06 22e Horta infoavond

LENORA ging naar de 22e infoavond van Ademloos / StratenGeneraal / Ringland in zaal Horta op de Wapper te Antwerpen. Samen met o.a. de mensen van Natuurpunt Noord (Ekeren) werd de vinger gelegd op de kwalijke gevolgen van het Toekomstverbond voor de hele Noordrand. Gevolgen waar bij het afsluiten van het Toekomstverbond blijkbaar niet stilgestaan werd. Met dank!