06/09 Ringdag segment NOORD

LENORA ging naar de 1e Ringdag van segment NOORD, georganiseerd door de organisatie “OverDeRing”. Zij gaan voor het Toekomstverbond met inspraak van alle bewoners van Antwerpen de praktische uitwerking vorm geven. Er wordt hier enkel gesproken en gewerkt aan de invulling van de “bovengrond”, het ondergronds technisch gedeelte wordt hier NIET behandeld. Wel interessant om te zien hoe de ze burger inspraak willen geven i.v.m. de invulling van de open ruimte op het dak van Ringland.

www.overdering.be

23/08 LENORA verwelkomt nieuw kernlid

Op onze laatste kernvergadering mochten wij Peter Desmaretz verwelkomen als nieuw kernlid. Peter heeft een grote technische dossierkennis i.v.m. verschillende grote mobiliteitsvraagstukken van de Noordrand. Nu nog op zoek naar iemand met juridische (beroeps)ervaring want die gaan we met grote waarschijnlijkheid ook nog nodig hebben.

22/08 LENORA naar Masterclass van Ringland

Weer een stap dichter in de goede richting. Het LENORA-team bracht tijdens de Masterclass van Ringland (georganiseerd als voorbereiding op de Ringdagen) in de overleggroepen de Noordrand onder de aandacht. We blijven alles op de voet volgen  … op weg naar een segment “7” voor de Noordrand met ook Antwerpse inwoners!

Lees het verslag :

Toekomstverbond_2017aug22 Ringland Masterclass Sectieverslag Noord

http://m.gva.be/cnt/dmf20170822_03030394/overrompeling-op-denkdag-ringland

24/07 Overleg met medewerker van Groen Ekeren

Vruchtbaar gesprek met een medewerker van Groen Ekeren over het Toekomstverbond en zijn “komende” problemen voor de leefbaarheid van de Noordrand. Peter heeft zich de laatste jaren verdiept in de dossiers voorafgaand aan het Toekomstverbond en wij hebben afgesproken dat we in de toekomst intens gaan overleggen/samenwerken.

30/06 Overleg met Noordelijke Bewegingen

Op initiatief van de mensen die zich al jaren georganiseerd hebben rond de problematiek van de (nog aan te leggen) NX ging LENORA mee in overleg met o.a. NixNX, Boerenbond, Merksem Leefbaar, Fietsersbond Kapellen, Gruunrant, … Een leerrijke avond!

27/06 Overleg met Natuurpunt Noord (Ekeren)

Goed gesprek met de mensen van Natuurpunt Noord (Ekeren). Zij delen onze bezorgdheden aangaande de toekomstige leefbaarheid van de Noordrand. Wij hebben afgesproken dat we n.a.v. de nog op te richten werkbank “Noord / Haventracé” (handelend over het Radicaal Haventracé A102+A12) intens gaan overleggen/samenwerken.

http://www.antwerpennoord.be/cms/

http://www.antwerpennoord.be/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=131&cntnt01origid=97&cntnt01returnid=63

Open brief beleidsmakers mobiliteit

Afgelopen week ging onderstaande brief aangetekend de deur uit naar alle beleidsmakers in het Antwerps mobiliteitsdossier. Zo ontvingen Minister Ben Weyts, Burgemeester Bart De Wever, Schepen Koen Kennis, districtsburgemeester Koen Palinckx en Intendant Alexander D’Hooghe elk een kopie.

Alvast een krachtig signaal om de burgers in de Noordrand niet te vergeten en een middel om onze plaats aan de onderhandelingstafels op te eisen. Benieuwd naar de reactie!

 Geachte,

 Hierbij willen we reageren op het eerste voortgangsrapport van 15 juni jl. n.a.v het Toekomstverbond.

 Met interesse en bewondering voor het werk van de intendant en uw Departement, volgen we dit dossier op de voet. Zeer verblijd zijn we met de ontwerpteams die in september de districten zullen doorkruisen om burgers te betrekken bij het overkappingsverhaal. Fijn dat er zo gezocht wordt naar een breed draagvlak voor een project van deze omvang.

 We vragen ons echter sterk af waarom de gebieden uit de Noordrand (Ekeren, Stabroek, Hoevenen) NIET betrokken worden bij dit project. Met het Radicaal Haventracé wordt er beoogd om 30% van het doorgaand (zwaar) verkeer van de Antwerpse Ring weg te halen en dit langs de A12 naar de E17 te leiden. We begrijpen in de Noordrand dat er een oplossing moet komen voor de mobiliteitsknoop op de Antwerpse Ring. Echter, deze enorme toename aan verkeer is een regelrechte aanslag op de leefbaarheid van de (veelal jonge) gezinnen die zich langs de A12 hebben gevestigd. We betreuren dan ook enorm dat er in het Toekomstverbond gezwegen wordt over het welbevinden van deze groep.

 Als we de redenering doortrekken en in een breder perspectief plaatsen, gaan de bewoners rond de Antwerpse Ring in de toekomst geconfronteerd worden met aanzienlijk minder verkeer (en dito uitstoot/lawaaihinder), alsook garanties hebben  op een overkapping van de ringweg. Er is hierbij echt grondig gewerkt rond de leefbaarheid van deze burgers.

 We kunnen ons helaas niet van de indruk ontdoen dat de bewoners van de Noordrand – die nota bene in het nieuwe tracé de grootste lasten zullen dragen – in de kou blijven staan. Er wordt geen enkel gewag gemaakt dat deze burgers- die fundamenteel niet verschillen van die van de Ring – betrokken worden in de ontwerpwedstrijd. Dit is onrechtvaardig en moeilijk verdedigbaar.

 Daarom vragen wij met aandrang om een 7de segment op te richten of een uitbreiding te doen van het segment Noord, om zo de bewoners van de Noordrand te betrekken bij het overkappingsverhaal. Ook wij hebben immers evenveel recht op een gezonde leefomgeving. Uit internationale wetenschappelijke studies* (cfr. Prof. Dirk Avonts) blijkt dat schermen of andere maatregelen ontoereikend zijn om fijn stof te capteren. Wij willen dan ook resoluut ijveren voor een overkapping van deze regio.

 Kunnen we hier aub met U in overleg gaan?  Graag uw antwoord.  Alvast bedankt!

 Hoogachtend,

 Carl Cambré, Jeroen De Schepper, Wim Gonthier, Maarten Michielsen, Frank Rottiers, Sarah Stoffels, An Willems & Fabrice Zander

namens LENORA (Leefbare Noordrand)

p/a: Jan Ympijnstraat 42 te 2030 ANTWERPEN

info@lenora.be   www.lenora.be    www.facebook.com/lenora.antwerpen/