Weeral een actiegroep die dwars gaat liggen?

Q: Zijn wij een actiegroep die alles wil blokkeren ?

A: Neen, nu het Haventracé gekozen is, willen wij constructief onze inbreng kwijt aan de betrokken partijen. Ons doel is dus een actieve deelname aan het overleg.

Q: De haven is er al lang en zal niet verdwijnen, denken jullie dat jullie dit kunnen tegenhouden ?

A: De haven is inderdaad een gegeven dat er gewoon is,  dit wil echter niet zeggen dat er geen rekening gehouden moet worden met de aangrenzende woonwijken. Buiten het nieuwe Oosterweel/Haventracé project zijn er namelijk nog de verhoogde nachtelijke havenactiviteit, de komst van een nieuwe Ikea op de Havanasite, het goederenverkeer van de trein, de stankoverlast van de vuilnisbelt en het sluipverkeer om de files te vermijden. We hebben dus alle reden tot bezorgdheid.

Q: De discussie rond Oosterweel, de overkapping en Ringland zijn al jaren aan de gang, waarom komen wij nu pas aangedragen met dit initiatief?

A: Tot voor kort was er geen sprake meer van het Haventracé en was er voor ons geen impact door het Oosterweeltraject, wij stonden en staan nog steeds achter de overkapping van de Ring rond Antwerpen maar vinden niet dat het probleem ondoordacht naar de rand verlegt mag worden.

 

Wat willen we bereiken?

Het voorstel om de Ring aan te pakken via ondertunneling/overkapping is een mooie oplossing, maar ze reikt volgens ons niet ver genoeg. Wij willen ijveren voor een voortzetting van de ondertunneling/overkapping tot voorbij de Edisonwijk in Ekeren.

Hoevenen en Stabroek willen we ook leefbaar houden door erop toe te zien dat ze niet zomaar eender wat aanleggen of wegnemen.

Onze voornaamste bezorgdheid is het extra fijn stof en de geluidshinder die een rechtstreeks gevolg zullen zijn van de huidige plannen.

Mogelijke oplossingen in de vorm van verdere ondertunneling en/of overkapping moeten zeker verder bestudeerd worden. Dit in combinatie met (degelijk geplaatste) geluidsschermen of (aarden) bermen zodat de extra geluidshinder en fijn stof tot een minimum herleid kunnen worden.