27/11 RHT WB 2e SPOOR INFRABEL BIS

Nieuwe kans voor de verantwoordelijken van Tuc-Rail & Infrabel om hun dossier “Oude Landen” voor te stellen en te onderbouwen met argumenten, cijfers, … na hun “niets-zeggende” doortocht op een eerdere vergadering in het kader van de overkoepelende werkbank Radicaal Haventracé.

Wat hebben we o.a. onthouden …

 • De verantwoordelijken van Tuc-Rail & Infrabel hadden zich voorbereid en hebben eindelijk (door sommige stakeholders al maanden/jaren gevraagde) cijfers vrijgegeven. Wat een geheimhouding 🙂
 • Er zijn per dag enkele (te) drukke piekmomenten in het spoorverkeer maar voor de rest van de dag/nacht een serieuze luwte waar zeker ruimte is voor “meer” verkeer. Er is blijkbaar meer een dispatchprobleem dan een capaciteitsprobleem, gewoon een betere spreiding van het spoorverkeer is hiervoor zeker aangewezen.
 • Er wordt veel (te veel) tijd verspeeld met het (ont)laden van de spoorwagons daar dit steeds bij de “versturende/ontvangende” firma’s gebeurt & niet in gecentreerde “spoorhub’s”.
 • De verkeersbrug over het spoor aan de Kloosterstraat te Ekeren is blijkbaar een groot euvel om treinen te laten passeren & het rangeerstation Antwerpen-Noord in & uit te laten rijden. Er zijn daar voor 2 spoordoorgangen immers maar 3 sporen aanwezig i.p.v. de benodigde 4 sporen (2 per spoordoorgang) waardoor er verderop gekruist moet worden met de “beruchte” wachttijden tot gevolg. De verkeersbrug afbreken en er een 4e spoor bijleggen (beiden reeds voorzien & ingepland) zou dit oplossen.

26-27/11 Ringdagen

Grote opkomst voor de ringdagen in de Handelsbeurs, waaronder ongetwijfeld ook (veel) kijklustigen die gewoon een kijkje kwamen nemen in het (eindelijk) mooi gerestaureerde gebouw 🙂

De Ringdagen werden inhoudelijk zeer goed gebracht met presentaties, visualisaties, standen, toelichtingen, … van wat we de komende jaren/decennia mogen verwachten van de werken om de Antwerpse ring R1 (gedeeltelijk) te overkappen.

25/11 LENORA Kernoverleg

Met de kern de koppen bijeen gestoken en o.a. verder gebrainstormd over het inhoudelijke van onze infoavonden die we in januari-februari gaan geven. Het begint goed vorm te krijgen 🙂

18/11 ADEMLOOS Horta infoavond

Ademloos, stRaten-generaal & Ringland brachten samen met vertegenwoordigers van Lantis (exBAM) een stand van zaken i.v.m. de Oosterweeltunnel en zijn aansluitingen op rechteroever, het dak op de ring dat in segmenten gerealiseerd zal worden, …

07/11 Routeplan 2030 Werkbank

Terug overleg tussen de betrokken stakeholders en de administratie over hoe we de modal-shift kunnen verwezenlijken & opnieuw werd de communicatie met de politiek die in de Vervoersregioraad (bovenliggend niveau) zetelt in vraag gesteld.

Het gevoel dat de werkbank Routeplan2030 door de politieke Vervoersregioraad genegeerd wordt, leeft meer en meer bij de stakeholders & burgerbewegingen. Participatie ???

23/10 RHT WB E34

Werkbank en brainstorming tussen stakeholders en administratie over de nodige aansluitingen & wegenwerken op linkeroever om de verkeersafwikkeling (die door het Toekomstverbond richting Gent op gang gezet gaat worden) in goede banen te leiden. Constructieve avond waarbij alle aanwezigen hun inbreng konden doen & waarbij zij door de mensen van de “administratie” degelijk ondersteund en van antwoord gediend werden.

Routeplan2030 kan hier zeker veel komen bijleren over burgerparticipatie !!!

LENORA Infoavonden Noordrand

🙂 LENORA “on the road” 🙂

Na onze infoavond van november 2017 te Ekeren zijn we niet stil blijven zitten en zijn/blijven we aanwezig in verschillende werkbanken, infogroepen, … om (de verbetering van) de leefbaarheid van onze hele Noordrand onder de aandacht te houden.

Waar nemen wij o.a. aan deel? Wat komt er allemaal af op de Noordrand?

Hierbij willen we de inwoners van de Noordrand uitnodigen op enkele infoavonden om jullie op een overzichtelijke wijze meer informatie te geven over onze werking, de verschillende infrastructuurprojecten die in de Noordrand op stapel staan met hun gevolgen voor onze leefkwaliteit, onze standpunten hieromtrent, …

Schrijf alvast volgende data in je agenda, meer info i.v.m. plaats en tijdstip volgt nog.

 • 30 januari ’20 in Stabroek
 • 18 februari ’20 in Zandvliet
 • 27 februari ’20 in Ekeren

Heb je nu al vragen die je op één van de infoavonden beantwoord wilt zien, stuur dan gerust een mailtje aan info@lenora.be

21/10 RINGLAND Bijeenkomst ‘Verenigde “actie”groepen’

Op aangeven van Dirk Cleiren (lid van GruunRant & co-Voorzitter Werkbank “Radicaal Haventracé”) riep Ringland de verschillende bewegingen bijeen die betrokken zijn (geraakt) bij de realisatie van het Toekomstverbond. Burgerbewegingen uit de brede Noordrand, de omgeving van het rondpunt van Wommelgem, het Rivierenhof, … tot het Waasland waren hierbij aanwezig om van gedachten te wisselen.

Er werd door vele aanwezigen de nadruk gelegd op de noodzaak tot het verbeteren van de huidige leefkwaliteit door o.a. voluit in te zetten op de modal-shift, corrigerende maatregelen zoals bv. geluidsschermen, … Het vervolledigen van de Antwerpse Ring met de Oosterweelverbinding is “broodnodig”, extra investeringen in andere en nieuwe verkeersinfrastructuur wordt bekeken als nefast voor het bereiken van de modal-shift.

18/10 ADEMLOOS Infoavond

In centrum Elcker-Ik organiseerde Ademloos een infoavond rond het eigen ontstaan en groeiproces, de samenwerking met StRaten-Generaal in het verzet tegen de brug “Lange Wapper”, luchtkwaliteit (in het Antwerpse), het Toekomstverbond, …

Enkele bedenking/standpunten die naar voor gebracht werden …

 • Waarom niet eerst Modal shift 50/50 realiseren en dan pas (verkeerswegen met extra capaciteit) bijbouwen?
 • De werkbanken van het Haventracé en Routeplan2030 werken trager dan die van Over-de-Ring.
 • De A102 wordt gerealiseerd, dit staat in het akkoord van het verbond en wij zijn de hoeders van het Toekomstverbond.
 • Als de MER Oosterweel niet in orde is, zullen er beslissingen genomen moeten worden op het moment dat het voorligt. Er zitten nu minder gaten in het MER omdat wij er zelf bij zijn.
 • Op weg naar een modal-shift 50/50 maar de stad bouwt maar parkings bij (opera, handelsbeurs)?
 • Het openbaar vervoer moet versterkt worden!
 • Al het vrachtverkeer moet van de ring, daarom moet de A102 en het Haventracé gerealiseerd worden.
 • Er is aandacht nodig voor het klimaat en het probleem van broeikasgassen.

17/10 TOEKOMSTVERBOND Academische zitting met Gouverneur Cathy Berx

Gouverneur Cathy Berx (Voorzitster Werkbank “Radicaal Haventracé”) bracht in het PITO te Stabroek a.d.h.v een uitgebreide presentatie een stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond (verleden-heden-toekomst). De redelijk technische en cijfermatige materie zorgde echter bij de toehoorders niet altijd voor duidelijkheid & over de te bewaken EN te verbeteren “leefbaarheidssituatie” in de Noordrand werd spijtig genoeg amper ingegaan.

Aandachtspunten om te onthouden zijn o.a. …

 • Het zal een “zoektocht” met zen allen worden om hier uit te geraken.
 • Kilometerheffing en tijdrijden zullen nodig zijn om de modal-shift te halen. Spijtig genoeg staat dit niet in de nieuwe Vlaamse regeringsverklaring.
 • Iedereen kan en mag alternatieven aanbrengen om tot een goede oplossing te komen want niemand heeft al de wijsheid in pacht.
 • Uitspraak in de staart: “De aanleg van Nx staat in de Beleidsovereenkomst van de Vlaamse regering” > Onafwendbaar ???