15/12 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merksem

Initiatief van GruunRant : het GruunRUP Ekeren-Merksem om in dit stukje van onze Noordrand de gewenste en nodige groene verbindingen/corridors te realiseren tussen de verschillende groene en biologisch waardevolle gebieden.

09/12 CPECA Actorenoverleg Najaar 2021

Evaluatie van o.a. natuurcompensaties, nautische aspecten, landbouweffectenrapport en mobiliteit. Nog veel vragen aangaande reële compensaties, mogelijkheden voor binnenscheepvaart, haalbaarheid van gewenste modal-shift, …

08/12 LENORA Kernoverleg

Koppen bijeen en overleg i.v.m. UA-project, CP Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen, CP Oostelijke Verbinding, WB Radicaal HavenTracé, 2e Tijsmanstunnel, … We zullen (nog) eens serieus in de pen gaan kruipen i.v.m. de voorgestelde draft van ambitienota voor het CPOV 🙂

30/11 RHT Overkoepelende Werkbank

Vandaag was het na lange tijd nog eens een overkoepelende werkbank Radicaal Haventracé (waaronder het CPOV valt). Verschillende sprekers gaven een stand van zaken i.v.m. …

  • het project E34 West – herinrichting van de verkeersknoop tussen Beverentunnel en Liefkenshoektunnel.
  • het project 2e Tijsmanstunnel – aan te leggen naast de originele Tijsmanstunnel om zo “plaatselijk” verkeer A12-Scheldelaan te scheiden van “doorgaand” verkeer A12-Liefkenshoektunnel-Linkeroever.
  • CPOV – voorstel van de analyse uitgevoerd door de UA i.v.m. “onzekerheden” die binnen het project leven en/of nog kunnen ontstaan.
  • CPOV – toelichting van ontwerp van ambitienota i.v.m. wat van de input van de stakeholders al dan niet weerhouden gaat worden om verder te bestuderen.
  • CPOV – voorstel van “vergroenende” projecten die door de provincie binnen het “Groen Kruis” in behandeling zijn.

Weer een hele boterham aan informatie waarover we ons op ons volgend kernoverleg zeker moeten bezinnen & standpunten over moeten innemen … op weg naar een leefbare Noordrand 🙂

24/11 RIVM SLA Participatie-sessie

Heel interessante webinar georganiseerd door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met als onderwerp “Citizen Science en het meten van Luchtkwaliteit”. Op deze avond werden ervaringen, tips & tric’s, weetjes, … uitgewisseld tussen ambtenaren & burger(wetenschapper)s die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een participatie/citizen-science-project voor het meten van de lokale luchtkwaliteit. De resultaten van deze samenwerkingen worden door het RIVM meegenomen in studies voor nieuwe projecten zoals wegenbouw, verkaveling, … ( https://www.rivm.nl/lucht ).

De Nederlandse overheid neemt de participatie van burgerwetenschap en zijn diverse projecten aangaande luchtkwaliteitsmetingen serieus – Wanneer volgt de Vlaams overheid dit spoor met eigen initiatieven, ook in onze Noordrand ?!?

17/11 LENORA Kernoverleg

Verder aan de slag i.v.m. …

  • het CPOV : extra “ambities” om de leefbaarheid te (laten) bewaken – we zijn er zeker nog niet.
  • F12 fietsostrade : goed voor de modal-shift maar daarom niet overal goed voor het groen (?) – moeilijk evenwicht.
  • CPECA & Europaterminal : dossier(s) goed op blijven volgen want de vracht-/containerafhandeling (incl. extra verkeer) gaat richting onze Noordrand komen – leefbaarheid blijft ook hier belangrijk.
  • RP2030 : het proces is blijkbaar serieus stil gevallen (?)
  • Gruunrup door GruunRant : blijven we mee in het hart dragen – zeker voor Ekeren is de (biologische) verbinding van Bospolder, park Rozemaai en Oude Landen een serieuze meerwaarde!

05/11 UA ‘Community Service Learning’ CSL

Samen met andere burgerbewegingen en sociaal bekommerde organisaties werd ook LENORA door de Universiteit Antwerpen uitgenodigd voor een inleidend gesprek in het kader van ‘Community Service Learning’ CSL. Bedoeling was om met elkaar kennis te maken en is om op korte termijn een samenwerking op te starten. Hierin zullen studenten hun theoretische kennis verbinden met een concreet maatschappelijk engagement om zo mee aan de slag te gaan met uitdagingen en noden van betrokken actiegroepen en burgerbewegingen. Kennisdeling en wederkerigheid tussen student en praktijkactor staan hierbij centraal. We kijken er naar uit … samen op weg naar een goede samenwerking!

20/10 LENORA Kernoverleg

We komen stilaan uit onze zomer”slaap” met een periode zonder vergaderingen waarbij we de tijd hebben genomen om dossiers verder voor te bereiden 🙂 De werkbanken over A12-Nx-A102 hebben onze volle aandacht en we gaan er weer voluit voor gaan want verbetering van de leefbaarheid in de Noordrand is voor iedereen broodnodig! Immers, economische successen en vooruitgang zijn slechts mogelijk met steun en participatie van de inwoners van de Noordrand die hun leefbaarheid niet te grabbel willen gooien.

11/10 CPOV WB Klimaatbossengordel

Webinar over de “klimaatbossengordel” binnen het Complex Project Oostelijke Verbinding (= onderdeel van de WB Radicaal Haventracé). Inhoudelijk overdonderende werkbank met veel informatie over (her en der) plaatselijke projecten/probleemgebieden i.v.m. het milieu en de biodiversiteit die opgelost zouden moeten geraken … maar geen aaneensluitend en overkoepelend geheel en verhaal 🙁 We kunnen zelf enkel besluiten dat de grote quick-win voor het milieu en de biodiversiteit het NIET aanleggen van de LSAR Leidingstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen) is !!!

28/09 CPECA Actorenoverleg Najaar 2021

Webinar over de stand van zaken van het ECA met weer veel aandacht voor de toekomstige verwezenlijkingen en (mogelijke) problematieken aangaande containerafhandeling, trafiek, milieu & biodiversiteit, …op Linkeroever. Voor Rechteroever blijft het wachten op een coördinator om gesprekken en overleg met betrokken stakeholders op te starten … Gaat dit er eigenlijk wel van komen of gaat de leefbaarheid, het milieu & de biodiversiteit op Rechteroever te grabbel gegooid worden?!?